Kursplan för Finska II

Finnish II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-04-09
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Finska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge kunskaper i finsk morfologi och grundläggande kunskaper i finsk syntax samt praktisk användning av finskans centrala strukturer med betoning på förmågan att kommunicera muntligt i enkla vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• med användande av relevant grammatisk terminologi beskriva huvuddragen i finskans morfologi (formlära) och syntax (satslära)
• analysera satser i svenska och finska
• beskriva de basala skillnaderna mellan finska och svenska vad gäller morfologi och syntax
• översätta enkla texter från finska med hjälp av adekvata hjälpmedel
• ställa och besvara enkla frågor på finska
• tolka och analysera de lästa texterna i relation till olika kulturella och samhälleliga värderingar och föreställningar, bl.a. genus.

Innehåll

Textanalys med grammatik. Genomgång av verbets tempus- och modussystem samt nominas pluralböjning. Det viktigaste av satsläran. Muntliga och skriftliga övningar med betoning på förmågan att kommunicera i enkla vardagssituationer.

Undervisning

Se under rubriken Innehåll.

Examination

Fortlöpande bedömning, muntligt och skriftligt prov samt fullgjorda uppgifter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen omfattar 7,5 hp. För fördjupning till filosofiekandidatexamen inom huvudområdet krävs totalt 90 hp varav minst 15 ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Finska A.
Kursen får tillgodoräknas som delkurs Finska II på Finska A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2010

Delkurs 1. Finska II

 • Höglander, Sari; Vehkanen, Marjut Finskan - lättare än du tror

  1. uppl.: Helsingfors: Edita, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Fred Finsk grammatik

  9., utök. och rev. uppl.: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lepäsmaa, Anna -Liisa; Silfverberg, Leena Suomen kielen alkeisoppikirja

  Helsinki: Finn Lectura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Silfverberg, Leena Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten

  10., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Stencilerat material som distribueras i samband med undervisningen.