Kursplan för Bulgariska I

Bulgarian, Basic Course I

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BU001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-09
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna med både praktisk och teoretisk inriktning i bulgariska språket.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
• ha kunskap om grunderna med både praktisk och teoretisk inriktning i bulgariska språket
• självständigt kunna söka information med hjälp av olika medier

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp
Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den bulgariska formläran och syntaxen jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• känna till grunderna i den bulgariska formläran
• kunna ett visst basordförråd
• ha ett acceptabelt uttal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av bulgarisk formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha viss förmåga att översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd
• ha någon förmåga att tala och uppfatta bulgariska.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna eller delkurs 2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier (på halvfart) i ämnet bulgariska. Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.