Kursplan för Estniskans grunder

Introduction to Estonian

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ET002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-09-03
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i baskurs Estniska A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast reviderad 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge en översiktlig kännedom om estniska språkets struktur och bibringa viss elementär praktisk färdighet.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• förstå och kunna beskriva huvuddragen i estnisk grammatik
• vara förtrogen med estniskans uttal och principerna för stavning
• ha inhämtat ett basalt grundordförråd

Innehåll

Kursen innehåller en grundläggande översikt över estniskans grammatiska struktur, enklare tal-, läs- och skrivövningar.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs/nätkurs. All kommunikation är nätbaserad.

Examination

Examination genom fortlöpande bedömning och tester för att uppnå betyget Godkänd. Frivilligt slutprov för betyget Väl godkänd.

Övriga föreskrifter

Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Estniska A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2012

 • Raag, Raimo Lär känna estniskan. En introduktion till estniska språket. : Andra omarbetade och utvidgade upplagan

  Uppsala: Institutionen för moderna språk, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk