Kursplan för Finska I

Introduction to Finnish I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-09-03
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i Finska A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i finsk ortografi, ljud- och formlära samt praktisk användning av finskans centrala strukturer med betoning på förmågan att kommunicera muntligt i enkla vardagssituationer.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna grundläggande grammatisk terminologi
• med användande av relevant grammatisk terminologi kunna beskriva huvuddragen i finskans ortografi (skriftsystem) och fonologi (ljudsystem)
• ha kunskap om relationen mellan tal och skrift i finskan
• ha kunskap om finskans ljudsystem samt betonings- och intonationsmönster
• kunna beskriva de basala skillnaderna mellan finska och svenska vad gäller ortografi och fonologi
• kunna tillämpa finskans uttalsregler i tal
• förstå talad och skriven finska på vardagliga teman

Innehåll

Textläsning med grammatik: läsning och översättning av enklare texter. Genomgång av grunderna i finskans ljudsystem och böjningslära. Träning i att använda finskans centrala strukturer i uttals-, hörförståelse- och enkla konversationsövningar samt skrivövningar, med betoning på förmågan att kommunicera i enkla vardagssituationer.

Undervisning

Se under rubriken Innehåll.

Examination

Fortlöpande bedömning, muntligt och skriftligt prov samt fullgjorda uppgifter. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i finska.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Finska A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2011

Delkurs 1. Finska I

 • Karlsson, Fred Finsk grammatik

  9., utök. och rev. uppl.: Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lepäsmaa, Anna -Liisa; Silfverberg, Leena Suomen kielen alkeisoppikirja

  Helsinki: Finn Lectura, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Silfverberg, Leena Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten

  10., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  4. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Stencilerat material som distribueras i samband med undervisningen.