Kursplan för Ryska B

Russian B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-05-21
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2010
 • Behörighet: Minst 22,5 hp på Ryska A vari ska ingå delkurserna Fonetik, Grammatik och Språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16 och senast reviderad 2010-05-17.

Mål

Utbildningen syftar till att ge allsidig praktisk språkfärdighet och ökade teoretiska kunskaper om ryska språket samt grundläggande kunskaper om rysk litteratur och kultur.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• vara väl förtrogen med ryska språkets formlära
• i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på ryska
• i tal och skrift kunna använda ett centralt ryskt ordförråd
• kunna läsa, förstå och analysera enklare rysk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik 7,5 hp

Delkursen innehåller fördjupning i rysk formlära, studier i rysk syntax och ordbildning samt rysk grammatisk terminologi.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• vara väl förtrogen med rysk morfologi
• känna till grundläggande skillnader och likheter mellan svenskt och ryskt språkbruk
• ha vissa kunskaper i rysk ordbildning
• ha grundläggande kunskaper i rysk syntax
• känna till grundläggande grammatisk terminologi på ryska

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Skriftlig språkfärdighet 5 hp

Kursen ger grundläggande färdigheter i att i skrift tillämpa rysk formlära och grunderna i rysk syntax. Översättning från svenska till ryska samt fri skrivning.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• i skrift kunna tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
• kunna översätta något mer avancerade texter från svenska till ryska
• på ryska kunna utforma egna texter av olika karaktär

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och/eller genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 3: Muntlig språkfärdighet 5 hp

Genom intensiv träning ger kursen grundläggande färdigheter i att tala och uppfatta ryska.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt ryskt tal
• på ryska kunna hålla kortare presentationer över något vardagligt tema
• på ryska kunna föra enklare samtal kring vanliga, vardagsrelaterade ämnen

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen.

Delkurs 4: Text 5 hp

I kursen ingår läsning av ryska originaltexter med utblickar mot landets litteratur- och kulturhistoria. Översättningsuppgifter från ryska till svenska. Diskussioner av texternas innehåll och språk, resuméer, betraktelser kring texterna etc. på ryska. Kursen omfattar 150 normalsidor rysk text, huvudsakligen skönlitteratur, men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text ingår.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha uppnått god förmåga att tillgodogöra sig rysk originaltext av varierande komplexitet och att översätta till idiomatisk svenska
• kunna redogöra för och diskutera texternas innehåll och i viss mån stil samt kunna relatera till relevanta kontexter
• väsentligt ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd
• ha ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 5: Rysk litteraturhistoria I 7,5 hp

Delkursen innehåller en översikt av den ryska litteratur- och kulturhistorien från dess begynnelse till våra dagar. Läsning och diskussion av centrala verk, mestadels i översättning, med tillhörande vetenskapliga artiklar som ger prov på olika metodologiska perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den ryska litteratur- och kulturhistorien
• ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk
• ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer, främst i översättning

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser andra terminens studier inom ämnesområdet Ryska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 60 hp inom detta ämne, varav ett examensarbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 hp (Ryska E).

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 45, 2010

Delkurs 1: Grammatik

Delkurs 2: Språkfärdighet

Av läraren anvisat material.

Delkurs 3: Rysk litteraturhistoria I

Skönlitterära texter i översättning (obligatoriska):

Med undantag av Pusjkin och Lyrik i urval, införskaffas alla skönlitterära texter på egen hand, förslagsvis på bibliotek eller antikvariat. Det är likgiltigt vilken utgåva ni läser.

 • Dostojevskij, Fjodor Roseen, Ulla Anteckningar från källarhålet

  3. uppl.: Stockholm: Atlantis, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gogol, Kappan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platonov, Andrej Platonovič Öberg Lindsten, Kajsa Grundgropen

  Stockholm: Ersatz, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pusjkin, Aleksandr Bronsryttaren

  .,

  Finns uppladdad i kursens filarea

  Obligatorisk

 • Solženicyn, Aleksandr Isaevič Björkegren, Hans En dag i Ivan Denisovitjs liv

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tjechov, Anton Körsbärsträdgården

  .,

  Obligatorisk

 • Tolstoj, Lev Roseen, Ulla Anna Karenina

  Stockholm: Norstedt, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Turgenev, Ivan Sergeevič Fäder och söner

  Stockholm: Natur o. kultur, 1968

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modern roman, utkommen under de senaste tjugo åren. Väljes i samråd med läraren

  .,

  Obligatorisk

 • Lyrik i urval

  Institutionen för moderna språk,

  Kommer att finnas på filarea

  Obligatorisk

Mycket viktigt: Börja läsa de stora romanerna (Karamzin, Turgenjev, Tjechov, Platonov) redan vid (ännu hellre före) terminsstart!

Sekundärlitteratur (obligatorisk):

Tips på referenslitteratur (ej obligatorisk):

Delkurs 4: Text

 • Fält, Erik RyskA texter : 100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetens A-nivå

  Uppsala: Scripta textproduktion, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material.

Versioner av litteraturlistan