Kursplan för Ryska D1

Russian D1

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-05-21
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 20, 2010
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Ryska C
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge mycket god och allsidig praktisk språkfärdighet, gedigna teoretiska kunskaper om ryska språket samt goda kunskaper om rysk litteratur och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ytterligare ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
• i tal och skrift kunna uttrycka sig på idiomatisk ryska
• kunna hålla presentationer över förelagda teman på god ryska
• på god ryska kunna argumentera för och emot olika ståndpunkter
• kunna översätta avancerade texter från svenska till ryska
• kunna utforma egna texter på ryska även inom abstrakta ämnen.

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1: Språkfärdighet 4 hp

Skriftlig språkfärdighet (2 hp)
Kursen finslipar förmågan att i skrift producera varierade texter, delvis med användande av korpusar, konkordanser och andra Internet-baserade resurser.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• i skrift kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk ryska
• ledigt och med säkerhet behärska rysk syntax och olika stilarter
• ha viss kännedom om korpusanvändning
• kunna utforma egna texter på ryska av olika stilistisk karaktär
• kunna översätta avancerade, bl.a. fackspråkliga texter, från svenska till ryska

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Muntlig språkfärdighet (2 hp)
Kursen finslipar förmågan att i tal producera varierade texter, delvis med användande av korpusar, konkordanser och andra Internet-baserade resurser.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• i tal kunna formulera sig på en nyanserad och idiomatisk ryska
• ledigt och med säkerhet behärska rysk syntax och olika stilarter
• kunna genomföra och på ryska redogöra för en komparativ analys av massmedial rapportering av samhällspolitiska skeenden i omvärlden

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen.

Delkurs 2: Text 6 hp (obligatorisk - 3 hp och fritt vald - 3 hp)

Läsning av originaltexter på ryska med utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Översättning av textavsnitt från ryska till svenska och diskussioner av texterna på ryska. Kursen omfattar 600 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text), varav 200 sidor läses inom undervisningen och 400 sidor fritt efter samråd med läraren.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• kunna analysera texter språkligt och innehållsmässigt
• ha mycket stor vana vid att använda allehanda språkliga hjälpmedel, däribland nätbaserade
• obehindrat kunna läsa olika typer av text

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov. Fritt vald text tenteras muntligt.

Delkurs 4: Rysk idéhistoria 5 hp

Kursen innehåller läsning av centrala idéhistoriska texter främst i översättning, fördjupat studium av enskilda verk i original. Självständigt studium av minst ett valt verk som redovisas skriftligt.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:
• ha gedigna kunskaper i Rysslands idéhistoriska utveckling
• kunna förklara det moderna Rysslands samhällsfrågor utifrån dess kultur- och idéhistoriska rötter

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier i ämnet ryska. Tillsammans med Ryska D2 uppnås den ämnesfördjupning som krävs för filosofie kandidatexamen i Ryska som huvudområde.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2014

Delkurs 4: Rysk idéhistoria

 • Bodin, Per-Arne Från Bysans till Putin : historier om Ryssland

  Skellefteå: Norma, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jangfeldt, Bengt Vi och dom : Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leatherbarrow, William J.; Offord, Derek. A history of Russian thought

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010

  eller tryckt utgåva, 2013, ISBN 978-1107412521

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dostojevskij, Fjodor Bröderna Karamazov

  (Valfri utgåva),

  Obligatorisk

 • Kompendium med artiklar

  (distribueras digitalt via Studentportalen),

  Obligatorisk