Kursplan för Ryska C112

Russian C112

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-06-18
 • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2010
 • Behörighet: Ryska B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för den ryska litteraturens utveckling med särskild hänsyn till dess idéhistoriska och politiska kontext
• med relevant vetenskaplig terminologi kunna analysera ryska texter av olika genrer

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:
Delkurs 1: Rysk litteraturhistoria II, 7,5 hp

Kursen innehåller genomgång av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp samt fördjupat studium av enskilda verk, främst i original, med tillhörande vetenskapliga artiklar som ger prov på olika metodologiska perspektiv. Självständigt studium av minst ett valt verk som redovisas skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för den ryska litteraturens utveckling med särskild hänsyn till dess idéhistoriska och politiska kontext
• med relevant vetenskaplig terminologi kunna analysera ryska texter av olika genrer
• kunna identifiera och diskutera stilistiska frågeställningar

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Text, 7,5 hp (obligatorisk - 3 hp och fritt vald - 4,5 hp)

Läsning av originaltexter på ryska med fördjupade utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Översättning av textavsnitt från ryska till svenska och diskussioner av texterna på ryska. Kursen omfattar 450 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text), varav 150 sidor läses inom undervisningen och 300 sidor fritt efter samråd med läraren. De senare skall vara ur minst tre olika källor och representera tre olika tidsepoker (t.ex. 1800-tal, början av 1900-taletet, slutet av 1900-/början 2000-talet), högst 100 sidor får vara facktext.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sitt ryska ordförråd väsentligt jämfört med föregående nivå
• på ryska kunna analysera ryska texter innehållsmässigt och språkligt, även på ryska
• ha stor säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel
• utan svårighet kunna läsa olika typer av rysk text

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov. Fritt vald text tenteras muntligt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 45 hp inom detta ämne (Ryska C111 och D), varav ett examensarbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 hp i Slaviska språk på avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.