Kursplan för De slaviska standardspråkens historia

History of Slavonic Standard Languages

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5RY001
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2011-03-02
  • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
  • Gäller från: vecka 35, 2011
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

• analysera skillnaden mellan skrifttraditioner och skriftspåk samt skriftspråkens allmänna teori
• uppvisa insikt i de slaviska skrifttraditionernas och skriftspråkens formella historia
• identifiera och analysera problem med avseende på enstaka moderna slaviska skriftspråk.

Innehåll

Kursen skall ge en övergripande förståelse av de äldre slaviska skrifttraditionerna och de moderna skriftspråkens historia i deras språksociologiska, idéhistoriska och (socio)lingvistiska kontext.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov eller alternativt hemtentamen/uppsats.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Inga förkunskaper i slaviska språk krävs.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.