Kursplan för Franska E

French E

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-05
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 03, 2011
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Franska D1, vari ska ingå Examensarbete, 15 hp, eller minst 22,5 hp från Franska D2.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs som ingår i masterexamen i Romanska språk som huvudområde. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift samt förmåga att självständigt genomföra en större vetenskaplig undersökning.

Efter avslutad kurs ska studenten
• i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och mycket väl anpassat till situation och mottagare
• i ett examensarbete ha visat att han/hon självständigt kan genomföra en större vetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete (30 högskolepoäng) med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning till ett omfång av 30-60 sidor.

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna med stor självständighet genomföra en undersökning inom fransk språk- eller litteraturvetenskap
• kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar, uppställa hypoteser och därvid uppvisa teoretisk och metodisk säkerhet
• kunna samla in, ordna och analysera ett större empiriskt material
• kunna söka, kritiskt och självständigt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur och därvid uppvisa god förtrogenhet med ämnesområdet
• kunna korrekt referera och på ett relevant sätt relatera sekundärlitteraturen till analysen av det empiriska primärmaterialet
• kunna på vårdad och stilistiskt adekvat franska, med högt ställda krav på akribi och på ett koherent sätt skriftligt presentera resultaten av den genomförda undersökningen
• kunna på ett övertygande sätt försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Examination

Kursen redovisas i form av en uppsats på franska som ventileras vid ett mastersseminarium. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie masterexamen
i romanska språk (franska).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erikson, Martin G. Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hébert, Louis Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète

  Paris: Classiques Garnier, 2014, cop. 2014

  Obligatorisk för studenter med litteraturvetenskaplig inriktning

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format.

  [Éd.]1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré : 2018 : & son dictionnaire en ligne

  Nouvelle édition.: Paris: Dictionnaires le Robert-Sejer, DL 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan