Kursplan för Spanska B, skriftlig språkfärdighet II

Spanish Written Proficiency II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Minst 21 hp från Spanska A, vari ska ingå delkursen Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta svensk text till spanska
• kunna använda ett mer avancerat spanskt ordförråd
• vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk.

Innehåll

Översättning från svenska till spanska. Särskilda grammatiska svårigheter upplysas.
Undervisningen anpassas till vad som rimligen kan inhämtas av vokabulär, grammatik och stilistik
genom studium av texterna i delkurserna 1900-talslitteratur och Spansk och latinamerikansk kultur.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och kontinuerlig textgenomgång.

Examination

Skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska B, B3 eller B20. Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska B, B3 och B20.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2011

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningar med facit.

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas: