Kursplan för Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur

Spanish Contemporary Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP022
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Minst 21 hp på baskurs Spanska A, vari ska ingå delkurs 1.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• i såväl muntlig som skriftlig form kunna analysera grundläggande språkliga, litterära och
innehållsmässiga aspekter av en text
• ha skrivit en mindre uppsats på spanska utformad så att den förbereder studenten för
examensarbetet på C-nivån
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang
• ha viss förmåga att göra en litteraturvetenskaplig analys av de lästa verken

Innehåll

Introduktionsföreläsningar i Spaniens och Latinamerikas nutida litteratur. Genomgång av
skönlitterära verk från 1900 och 2000-talet. 1900 och 2000-talets spanska och latinamerikanska
litteraturhistoria studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningarna och de lästa författarna.
Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt. Förmågan till analys av litterär text
tränas, liksom den muntliga framställningsförmågan.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och kontinuerlig textgenomgång.

Examination

Skriftlig och muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska B, B3 eller B20.
Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska B, B3 och B20.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2011

 • Allende, Isabel Cuentos de Eva Luna..

  Barcelona: Plaza & Janés, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • García Márquez, Gabriel Crónica de una muerte anunciada.

  2. ed. en esta colección: Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gaos, Vicente; Sahagún, Carlos Antología del grupo poético de 1927

  17. ed.: Madrid: Cátedra, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enrigue, Álvaro Muerte súbita

  Barcelona: Anagrama, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Millás, Juan José Articuentos

  Edición de Fernando Valls. Barcelona: Alba editorial (senaste utgåva),

  Obligatorisk

Kompendier (köps på expeditionen)

Referenslitteratur:

 • Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos; Navarro Durán, Rosa Breve historia de la literatura española.

  Madrid: Alianza Editorial, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Oviedo, José Miguel Historia de la literatura hispanoamericana. 3, Postmodernismo, vanguardia, regionalismo.

  Madrid: Alianza, 2001

  Se bibliotekets söktjänst