Kursplan för Spanska B, språkvetenskap I

Spanish Linguistics I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SP023
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2011-03-02
  • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
  • Gäller från: vecka 35, 2011
  • Behörighet: Minst 21 hp på baskurs Spanska A, vari ska ingå delkurs 1.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia
• kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
• kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

Innehåll

Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar.

Examination

Skriftlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska B, B3 eller B20. Kursen får tillgodoräknas som motsvarande delkurs på Spanska B, B3 och B20.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2011