Kursplan för Spanska D, språkvetenskap II

Spanish Linguistics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SP027
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2011-03-02
  • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
  • Gäller från: vecka 35, 2011
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde (Spanska A-C)
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade
specialområdet

Innehåll

Orientering om olika språkvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något
centralt problem inom spansk språkvetenskap.

Undervisning

Självständig läsning av litteratur vald efter samråd med examinator.

Examination

Skriftlig eller muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska D1 eller D2.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2011

Litteratur fastställs i samråd med examinator.