Kursplan för Spanska D, specialinriktad läskurs II

Spanish, Specialised Independent Study II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5SP031
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2011-03-02
  • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
  • Gäller från: vecka 35, 2011
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde (Spanska A-C)
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska
• med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade
specialområdet

Innehåll

Studium av ett antal vetenskapliga texter som valts i samråd med examinator och som belyser något
specialområde som exempelvis diskursanalys, spanska i samtal, översättningsstudier, Latinamerikas
kultur, narratologi eller retorik.

Undervisning

Självständig läsning av litteratur vald efter samråd med examinator.

Examination

Skriftlig eller muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska D1 eller D2.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2011

Litteratur fastställs i samråd med examinator.