Kursplan för Ryska i vetenskapliga texter

Academic Russian

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5RY033
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2011-04-13
  • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
  • Gäller från: vecka 35, 2011
  • Behörighet: 120 hp inklusive minst 105 hp ryska. Sv B/Sv2 B.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Mål

Kursen omfattar praktiska övningar i att läsa och analysera vetenskapliga texter. Även förmågan att på ryska författa abstracts, sammanfattningar av valda artiklar, recensioner, egna konferenspresentationer, och uppsatsavsnitt övas upp i viss mån. Fokus ligger dock på läsning av vetenskapliga texter som är relevanta för den egna forskningsuppgiften.
Efter avslutad kurs skall studenten:
• kunna redogöra för vetenskapliga texters genrespecifika särdrag utifrån morfologiska och syntaktiska uttrycksmedel
• kunna tillämpa regler för textindelning, rubriksättning, samt för utformning av titelsida, resumé och innehållsförteckning
• behärska reglerna för den vetenskapliga textens samspel med andra texter, det vill säga kunna citera, referera och ange referenser samt upprätta litteraturlistor

Innehåll

Läsning och analys av vetenskapliga och populärvetenskapliga texter med tillhörande skriftliga övningar, då de teoretiska resonemangen omsätts i praktiken.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i seminarieform. Kursdeltagarna läser och diskuterar varandras texter utifrån nyare teorier kring den skriftliga vetenskapliga diskursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom muntliga presentationer och skriftliga redogörelser i form av inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Slaviska språk E1 som delkurs Ryska i vetenskapliga texter, 7,5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.