Kursplan för Nordsamiska II

North Saami II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-18
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 34, 2011
 • Behörighet: Nordsamiska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• vara förtrogen med den del av verbsystemet som bygger på preteritumsystemet samt imperativ, gerundier och verbgenitiv
• ha god kännedom om nominas possessiva deklination
• känna till adjektivens formlära och syntax
• behärska pronomina och räkneord samt räkneordens syntax

Innehåll

Delkursen innehåller en fortsatt översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Undervisning

Kursen ges som IT-distans. All kommunikation är nätbaserad.
Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i nordsamiska.
Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Nordsamiska A.
Kursen får tillgodoräknas som delkurs Nordsamiska II på Nordsamiska A.
Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2013

 • Hedlund, Cecilia; Larsson, Lars-Gunnar; Utsi, John Erling Ii dušše duoddaris! : lärobok i nordsamiska

  Uppsala: Uppsala universitet, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Willborg Stoor, Lotta; Söderbaum, Ville 100 nordsamiska verb : en nordsamisk verbhandbok för alla

  Stockholm: Stoor Sthlm, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan