Kursplan för Nordsamiska II

North Saami II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-18
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 34, 2011
 • Behörighet: Nordsamiska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• vara förtrogen med den del av verbsystemet som bygger på preteritumsystemet samt imperativ, gerundier och verbgenitiv
• ha god kännedom om nominas possessiva deklination
• känna till adjektivens formlära och syntax
• behärska pronomina och räkneord samt räkneordens syntax

Innehåll

Delkursen innehåller en fortsatt översikt över nordsamiskans grammatiska struktur, tal-, läs-, och skrivövningar samt inlärning av ett utökat basordförråd.

Undervisning

Kursen ges som IT-distans. All kommunikation är nätbaserad.
Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande skriftlig tentamen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminens studier i nordsamiska.
Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Nordsamiska A.
Kursen får tillgodoräknas som delkurs Nordsamiska II på Nordsamiska A.
Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 13, 2011

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 1

  Stockholm: Utbildningsradion, 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 2

  Stockholm: Utbildningsradion, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 3

  Stockholm: Utbildningsradion, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Lars-Gunnar Nordsamiskans grunder

  Finsk-ugriska institutionen, Uppsala: 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af Elementär fonetik : en kurs i artikulatorisk fonetik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sammallahti, Pekka; Rydving, Håkan Nordsamiskt basordförråd.

  2. uppl.: Uppsala: Uppsala universitet, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svonni, Mikael Samiskans struktur. En beskrivning av nordsamiskans fonologi och böjningsmorfologi.

  Samiska institutionen, Umeå: 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur:

 • Guttorm, Inga; Jernsletten, Johan; Nickel, Klaus Peter Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 4

  Stockholm: Utbildningsradion, 1985

  Liten grammatik i: Davvin : nybörjarkurs i nordsamiska. 4, ; , s. 219-249.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nickel, Klaus Peter Samisk grammatikk

  Oslo: Universitetsforlaget, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker:

Versioner av litteraturlistan