Kursplan för Rysk text

Russian Text

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY031
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-02-16
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: 120 hp inklusive minst 105 hp ryska. Sv B/Sv2 B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• obehindrat kunna läsa olika typer av text
• kunna analysera texter språkligt och innehållsmässigt mot bakgrund av den föreliggande politiska och kulturella kontexten.

Innehåll

Läsning av originaltexter på ryska med utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Kursen omfattar 1200 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text).

Undervisning

Självständig läsning av rysk litteratur vald efter samråd med examinator.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett muntligt slutprov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Slaviska språk E1 som delkurs Rysk text, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.