Kursplan för Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland

The Power of Words - the Words of Power: Language and Rhetoric in Russia

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-02-16
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: 120 hp inklusive minst 105 hp ryska. Sv B/Sv2 B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

• ha förmåga att kritiskt analysera olika typer av diskurs
• kunna identifiera olika retoriska strategier
• kunna använda sig av grundläggande retoriska strategier i tal och skrift.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i instrumentell språkanvändning i den ryska kontexten och belyser områden som språk och ideologi, sovjetspråkets karaktäristiska drag och utveckling, språkpolitik och språknormering, den postsovjetiska massmediala offentligheten och konsumtionssamhällets retoriska landskap.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt och muntligt slutprov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.