Kursplan för Samiska C2

Saami C2

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-22
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-26
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 07, 2011
 • Behörighet: Nordsamiska A och minst 22,5 hp från Nordsamiska B eller Sydsamiska A och minst 22,5 hp från Sydsamiska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-12-16 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2000-05-30 samt senast reviderad 2011-02-15.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i nordsamiska, grundläggande kunskaper i lulesamiska och en orientering i samiskans ställning som minoritetsspråk i Sverige.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha befäst och fördjupat färdigheterna i nordsamisk grammatik
• kunna läsa och språkligt analysera mer avancerade nordsamiska texter
• ha förvärvat fördjupade kunskaper i nordsamiska ortografier
• ha större förmåga att i tal och skrift uttrycka sig på nordsamiska
• kunna översätta relativt avancerade texter från svenska till nordsamiska
• vara väl förtrogen med språkliga hjälpmedel och kritiskt kunna använda och utvärdera dessa
• förstå och kunna beskriva nordsamiskans grammatiska system
• känna till grunderna i lulesamiska
• känna till samiskans ställning som minoritetsspråk

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Nordsamiska texter, 7,5 hp
120 sidor nordsamisk text med inslag av äldre nordsamiska ortografier, varav minst 15 sidor sakprosa, läses och analyseras.
Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning och ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• ha förvärvat ökade kunskaper i att läsa och analysera nordsamisk text
• kunna läsa olika nordsamiska ortografier
• känna till de nordsamiska ortografiernas inbördes relation

Delkurs 2. Lulesamiska, 7,5 hp
Inom delkursen studeras grunddragen i lulesamiska, under jämförelse med nordsamiska. Under kursen läses och analyseras 15 normalsidor lulesamisk text med nutida ortografi och 10 sidor med Grundströms ortografi.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• känna till grunddragen i lulesamiska och kunna sätta dem i samband med nordsamiska
• kunna läsa lulesamiska i Grundströms ortografi och nutida ortografi

Delkurs 3. Färdighetsträning, 7,5 hp
Delkursen innehåller tillämpning av inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik i form av konversationsövningar, översättningsövningar från svenska till nordsamiska, uppsatser, referat och presentationer.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna översätta texter från svenska till nordsamiska
• utforma egna texter av olika karaktär
• kunna föra ett samtal i givna ämnen
• kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• ha tillägnat sig ett större aktivt ordförråd jämfört med de båda tidigare nivåernas basordförråd

Delkurs 4. De nationella minoritetsspråken förr och nu, 7,5 hp (valfri)
Lingvistisk och sociolingvistisk orientering om de nationella minoritetsspråken i Sverige.
Språkplanering och språkvård i minoritetsspråkssammanhang, purism, frågan om språk och dialekt; officiell politik gentemot minoritetsspråken: internationella konventioner, implementering av besluten, internationella jämförelser.
Språkbevarande, språkbyte och språklig revitalisering, gräsrotsverksamhet för att stärka dessa språk; attityder till minoritetsspråken hos majoriteten och hos talarna själva. Kulturproduktion på de nationella minoritetsspråken och kulturens roll i språklig revitalisering
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftlig prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• känna till de nationella minoritetsspråken i Sverige ur ett lingvistiskt och sociolingvistiskt perspektiv
• ha kunskap om svensk minoritetsspråkspolitik
• vara orienterad i minoritetsspråkspolitik ur ett internationellt perspektiv
• känna till kulturens roll som språkbevarare

Delkurs 5. Flerspråkighet och språkkontakt i ett svenskt och internationellt perspektiv, 7,5 hp (valfri)

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• översiktligt kunna redogöra för de viktigaste dragen i svensk språkpolitik och språkplanering när det gäller utvecklingen av individuell och samhällelig flerspråkighet
• kunna förklara enklare termer och begrepp kring forskningen om språkkontakt och flerspråkighet
• känna till och kunna redogöra för basfakta kring forskningen om individuell och samhällelig flerspråkighet
• känna till och kunna redogöra för basfakta kring forskningen hotade språk, språkförlust och språklig revitalisering
• översiktligt kunna redogöra för och ge exempel på fältforskning, dokumentation av hotade språk och användning av IT som stöd för hotade minoritetsspråk
• kunna reflektera över och analysera attityder när det gäller språkkontaktfenomen och flerspråkighet

Kursen examineras skriftligt och muntligt samt löpande under seminarierna. Kursen innefattar egen fältforskning och en individuell skriftlig uppgift

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2016

Delkurs 1. Nordsamiska texter, 7,5 hp

 • Nickel, Klaus Peter; Sammallahti, Pekka Nordsamisk grammatikk

  2. hápmi/utgave: Karasjok: Davvi girji, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Lulesamiska, 7,5 hp

 • Tuolja, Karin; Angéus Kuoljok, Susanna; Korak, Annelie Giellaj hilá

  Ny, rev., uppl.: Jokkmokk: Samernas utbildningscentrum, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Färdighetsträning, 7,5 hp

 • Nickel, Klaus Peter; Sammallahti, Pekka Nordsamisk grammatikk

  2. hápmi/utgave: Karasjok: Davvi girji, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svonni, Mikael Davvisámegiella - sánit ja cealkagat : láidehus sámi lingvistihkkii

  Kiruna: Ravda, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. De nationella minoritetsspråken förr och nu, 7,5 hp (valfri)

 • Hyltenstam, Kenneth Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk