Kursplan för Estniska C1

Estonian C1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ET010
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-26
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 07, 2011
 • Behörighet: Estniska A och minst 22,5 hp från Estniska B vari ska ingå delkurs 1 (Satslära).
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1978-06-09 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12 samt senast reviderad av institutionen för moderna språk 2011-01-26.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade teoretiska kunskaper om estniska språket och ökade färdigheter i att tala, läsa och skriva estniska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i ett examensarbete ha visat att hon/han är förtrogen med vetenskapliga begrepp och behärskar ett vetenskapligt arbetssätt
• kunna läsa och språkligt analysera mer avancerade estniska texter
• ha förmåga att kritiskt diskutera estnisk litteratur och kultur
• ha ytterligare utvecklat sin kommunikativa och språkliga färdigheter i estniska
• ha befäst och fördjupat kunskaperna i estnisk grammatik, särskilt ordbildning

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Ordbildningslära, 5 hp

Delkursen innehåller en grundlig genomgång av estniskans ordbildningssätt och en orientering om estniska lexika och lexikologisk forskning.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha goda kunskaper i estnisk ordbildning
• kunna analysera estniska ord ur ordbildningssynpunkt
• vara väl förtrogen med estniska lexika och aktuella problemställningar i estnisk lexikologisk forskning

Delkurs 2. Textläsning, 5 hp

Delkursen innehåller språklig analys genom läsning av 170 sidor estnisk text. I litteraturen studeras tiden från Kristjan Jaak Peterson. Presentationer av de lästa författarna och/eller litterära grupperingarna.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• med utgångspunkt i de studerade texterna ha utökat sitt passiva ordförråd och förmåga till språklig analys
• kunna sätta in de lästa verken i ett litteratur- och kulturhistoriskt sammanhang
• kunna identifiera utmärkande drag för respektive författare och/eller litterär strömning

Delkurs 3. Muntlig färdighetsträning, 5 hp

Delkursen innehåller konversationsövningar, referat och presentationer samt träning i att tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• nyanserat kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• ha tillägnat sig ett större aktivt ordförråd jämfört med de båda tidigare nivåernas basordförråd

Delkurs 4. Examensarbete, 15 hp

Delkursen innehåller en självständigt utförd uppgift över ett ämne inom estnisk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia, som redovisas i form av en uppsats om ca 20 sidor. Varje student ska försvara sin egen uppsats och opponera på annans uppsats. Uppgiften som opponent kan bytas ut mot en annan självständig uppgift. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på estniska till ett omfång av ca en sida ingå.

Kunskapskontroll sker dels genom fortlöpande bedömning, dels genom ett avslutande prov i form av ventilering av den färdiga uppsatsen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha ökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt utvärdera information
• vara förtrogen med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt

Undervisning

Se under Innehåll.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 20 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier i estniska. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs ytterligare 30 hp (Finsk-ugriska språk D1 eller Finsk-ugriska språk D 2) varav ett självständigt arbete om 15 eller 30 högskolepoäng och för ämnesfördjupning till filosofie mastersexamen därutöver 30 högskolepoäng (Finsk-ugriska språk E).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 08, 2011

Delkurs 1. Ordbildningslära, 5 hp

 • Erelt, Mati Eesti keele grammatika I. Morfoloogia ; Sõnamoodustus

  Tallinn: Eesti teaduste akademia. Keele ja kirjanduse instituut, 1995

  s. 407-613 eller Tauli 1973

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri Eesti kirjakeele sagedussõnastik

  Tartu: [Tartu Ülikool], 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Raag, Raimo Estniska ord : Inledning till estnisk lexikologi och lexikografi

  Uppsala: Finsk-ugriska institutionen, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tauli, Valter Standard Estonian grammar. P. 1, Phonology, morphology, word-formation

  Uppsala: Univ., 1973

  s. 116-200 eller Erelt 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Textläsning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3. Muntlig färdighetsträning, 5 hp

Av läraren framtaget material som utdelas i samband med undervisningen.

Delkurs 3. Muntlig färdighetsträning, 5 hp

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve T nagu Tallinn. : Eesti keele õpik kesktasemele.

  Tallinn: TEA, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 4. Examensarbete, 15 hp

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  4. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.