Kursplan för Ryska D2

Russian D2

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY019
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-26
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 07, 2011
 • Behörighet: Ryska D1
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
med höga anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt
• ha mycket goda kunskaper inom det språk- resp. litteraturvetenskapliga
ämnesområde som kandidatarbetet behandlar.

Innehåll

Kursen består av:
Examensarbete (15 hp)
Ett självständigt arbete över ett tema inom rysk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia.
Om arbetet skrivs på svenska, ska en sammanfattning på ryska till ett omfång av ca en sida ingå.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i rysk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia och därvid tillämpa grundläggande principer för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Här ingår:
- att kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
- att samla in, ordna och analysera material
- att på adekvat vetenskaplig nivå kunna presentera den genomförda undersökningen
- att kunna söka och göra en bibliografisk sammanställning av primär- och sekundärlitteratur
- att kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Undervisning

Arbetet med den självständigt utförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där arbetet redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Examination

Som betyg på examensarbetet används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier inom ämnet Ryska. Tillsammans med Ryska D1 ger kursen Ryska D2 den ämnesfördjupning som krävs för filosofie kandidatexamen i Ryska som huvudområde. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen med huvudområde Slaviska språk krävs därutöver ytterligare 30 hp (Slaviska språk E).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 46, 2013

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

 • Strömquist, Siv Skiljeteckensboken : skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp

  Stockholm: Morfem, 2013

  Se bibliotekets söktjänst