Kursplan för Slaviska språk E1

Slavic Languages E1, Advanced Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY020
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-26
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 07, 2011
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med något slaviskt språk som huvudområde samt Sv B/Sv2 B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvudspråkets utveckling i en kulturhistorisk och ideologisk kontext
• ha grundläggande insikter i och förståelse av de slaviska språkens historiska utveckling
• ha grundläggande insikter i de dynamiska faktorer som bidragit till slaviska språkens utveckling i deras kulturella sammanhang
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med utökade anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete och två valfria delkurser:

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp) – obligatorisk

Ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Arbetet redovisas i form av en uppsats på huvudspråket eller svenska. Om arbetet skrivs på svenska, ska en sammanfattning på huvudspråket till ett omfång av ca en sida ingå.


Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i språk-, litteratur- eller kulturvetenskap med skärpta krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska studenten uppnå följande:
• förtrogenhet med ett ämnesområde
• god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
• god förmåga till informationssökning inom huvudspråkets språk-, litteratur- resp. kulturvetenskap
• stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en analys och i presentationen av forskningsresultat
• omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig framställning.

Delkurs 2. Introduktion i slavisk språkhistoria (7,5 hp) – valfri

Kursen skall ge en övergripande förståelse av de slaviska språkens plats inom den indoeuropeiska språkfamiljen samt ge grundläggande kunskaper om de språkhistoriska skeenden som lett fram till dagens slaviska språk.


Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha insikter i språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
• ha insikter i de slaviska språkens framväxt och vidare utbredning genom historien
• orientera sig i de viktigaste fonologiska processer som är kännetecknande för de slaviska språkgrupperna.

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 3. Fornkyrkslaviska (7,5 hp) – valfri

Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskaper om uppkomsten av det första skriftspråket hos slaverna, deras alfabeten och de tidigaste texterna. Den fornkyrkslaviska grammatiken – de viktigaste fonologiska processerna, morfologin och syntaxen – belyses. En framträdande plats i kursen intar textläsning (ett urval av de tidigaste slaviska texterna), varvid de viktigaste grammatiska företeelserna kommenteras.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för skriftspråkets uppkomst hos slaverna
• kunna redogöra för och analysera de viktigaste fonologiska processerna med utgångspunkt i kyrkslaviska texter
• kunna redogöra för huvuddragen i den fornkyrkslaviska grammatiken med utgångspunkt i textexempel
• med hjälp av referenslitteratur kunna läsa och förstå kyrkslaviska texter.

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 4. Forn- och medelryska (7,5 hp) – valfri

Kursens syfte är att belysa den ryska (eller för den äldre perioden: den östslaviska) språkhistorien under den forn- och medelryska perioden, dvs. t. o. m. 1700-talet. De huvudsakliga skillnaderna mellan fornkyrkslaviskan och fornryskan tas upp, varför kunskaper i fornkyrkslaviska förutsätts. Textläsning spelar en framträdande roll, varvid de viktigaste grammatiska företeelserna kommenteras. Textkorpusen utgörs av ett brett spektrum av texter som representerar olika genrer, exempelvis näverbrev från Novgorod, krönikor, lagtexter, någon helgonvita, vetenskapliga och diplomatiska texter. Kursen innehåller också en grundläggande orientering om de huvudsakliga ryska dialekterna.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för ryskans utveckling under den forn- och medelryska perioden
• känna till de grundläggande dragen i den ljudhistoriska utvecklingen från fornryskan fram till modern tid
• kunna redogöra för huvuddragen av den fornryska grammatiken med utgångspunkt i textexempel
• kunna redogöra för de grundläggande dragen inom rysk dialektologi
• orientera sig i den äldre ryskans olika stilarter med utgångspunkt i textexempel.

Förkunskapskrav: Kursen i fornkyrkslaviska eller motsvarande kunskaper.
Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 5. Modern slavisk språkvetenskap (7,5 hp)

Kursen syftar till att belysa några huvudlinjer i språkvetenskapens
utveckling i synnerhet inom slavistiken fram till nutiden,
representerade exempelvis av lingvister som R. Jakobson, A. Wierzbicka,
I. Meltjuk, P. Sgall, m.fl.

Efter avslutad delkurs ska studenten
- kunna redogöra vad lingvistiken innebär i sin snävare betydelse (som
fonologi, morfologi, syntax, semantik)
- behärska den lingvistiska teorins grundläggande idéer
- kunna självständigt tillämpa teorin på praktiska problem

Delkurs 6. Översiktskurs i ett annat slaviskt språk (7,5 hp) - valfri
Översiktkurs i Bulgariska
Översiktkurs i Polska
Översiktkurs i Ryska
Översiktkurs i Serbiska/kroatiska/bosniska

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna föra en enkel konversation på det andra slaviska språket i rutiniserade vardagliga sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
• känna till och aktivt kunna använda vanliga hälsnings- och avskedsfraser av olika formalitetsgrad
• kunna översätta enklare svenska texter till det andra slaviska språket med anlitande av adekvata hjälpmedel.

Undervisning

Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Under terminens gång görs regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Övriga delkurserna ges i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Se under respektive delkurs. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget VG krävs VG på examensarbetet och ytterligare en delkurs, dvs. minst 22,5 av kursens högskolepoäng.

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser första terminen på den avancerade nivån inom huvudområdet slaviska språk. Den innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie magisterexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2011

Delkurs 2. Introduktion i slavisk språkhistoria

 • Schenker, A. M. The Dawn of Slavic : An Introduction to Slavic Philology

  New Haven and London: Yale University Press,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schenker, Alexander M.; Stankiewicz, Edward The Slavic literary languages : formation and development

  New Haven: Yale concilium on international and area studies, 1980

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Fornkyrkslaviska

 • Auty, Robert Handbook of Old Church Slavonic : P. 2 Texts and glossary

  London: Athlone P., 1965

  (valda delar)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nandris, Grigore Handbook of Old Church Slavonic. : P. 1, Old Church Slavonic grammar

  Repr.: London: Athlone, 1988

  (valda delar)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Steensland, Lars Slavisk språkhistoria : ett studiematerial

  4., [rev.] uppl.: Uppsala: Slaviska institutionen, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk