Kursplan för Ryska C

Russian C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY006
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-05-19
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2011
 • Behörighet: Minst 22,5 hp på Ryska B vari skall ingå delkurserna Grammatik samt skriftlig och muntlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om ryska språket samt utökade kunskaper om rysk a språkets framväxt.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• väsentligt ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
• i tal och skrift kunna uttrycka sig på idiomatisk ryska
• ledigt kunna använda ett centralt ryskt ordförråd i såväl tal som skrift
• kunna läsa, förstå och analysera rysk skönlitteratur och sakprosa
• kunna redogöra för det ryska språkets framväxt och vidare utbredning genom historien

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1: Grammatik 5 hp
Delkursen innehåller fördjupning i rysk formlära, syntax och ordbildning samt rysk grammatisk terminologi.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha goda kunskaper i rysk syntax
• ha mycket goda kunskaper i rysk morfologi
• vara förtrogen med rysk grammatisk terminologi

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Skriftlig språkfärdighet 5 hp
Kursen ger goda färdigheter i att i skrift tillämpa ryska språkets formlära och syntax. Intensiv träning i att tala och uppfatta ryska. Översättning från svenska till ryska samt fri skrivning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• argumentera för eller emot en ståndpunkt i skrift
• översätta något mer avancerade texter från svenska till ryska
• utforma egna texter av olika karaktär

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 3: Muntlig språkfärdighet 5 hp
Kursen innehåller intensiv träning i att tala och uppfatta ryska.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna oförberett hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språkområdet, såväl i den vardagliga, som den offentliga sfären
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• nyanserat kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• kunna argumentera för eller emot en ståndpunkt i tal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen.

Delkurs 4: Text 7,5 hp (obligatorisk - 3,5 hp och fritt vald - 4 hp)

Läsning av originaltexter på ryska med fördjupade utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Översättning av textavsnitt från ryska till svenska och diskussioner av texterna på såväl svenska som ryska. Kursen omfattar 450 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text), varav 150 sidor läses inom undervisningen (3,5 hp) och 300 sidor fritt efter samråd med läraren (4 hp). De senare skall vara ur minst tre olika källor och representera tre olika tidsepoker (t.ex. 1800-tal, början av 1900-talet, slutet av 1900-/början 2000-talet), högst 100 sidor får vara facktext.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sitt ryska ordförråd väsentligt jämfört med föregående nivå
• på ryska kunna analysera ryska texter innehållsmässigt och språkligt, även på ryska
• ha stor säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel
• utan svårighet kunna läsa olika typer av rysk text

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov. Fritt vald text tenteras muntligt.

Delkurs 5: Ryska språkets framväxt 7,5 hp

Kursen skall ge en övergripande förståelse av det ryska språkets plats inom den indoeuropeiska språkfamiljen samt ge grundläggande kunskaper om de språkhistoriska skeenden som lett fram till dagens ryska.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
• kunna redogöra för det ryska språkets framväxt och vidare utbredning genom historien
• kunna orientera sig i de viktigaste fonologiska processer som är kännetecknande för de slaviska språkgrupperna.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier inom ämnesområdet Ryska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 30 hp inom detta ämne (Ryska D), varav ett examensarbete om 15 hp. För ämnesfördjupning till filosofie magisterexamen krävs därutöver ytterligare 30 hp i Slaviska språk på avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2011

Delkurs 1: Grammatik

 • Wade, Terence Leslie Brian; Holman, Michael A comprehensive Russian grammar.

  2. ed. rev. and expanded: Malden, MA: Blackwell Publishers, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2: Språkfärdighet

Av läraren anvisat material.

Delkurs 4: Text

Av läraren anvisat material.