Kursplan för Italienska C1

Italian C1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Italienska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-11-30
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2012
 • Behörighet: Italienska A och minst 15 p/22,5 hp på Italienska B1, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16 samt senast reviderad 2008-06-12.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• i tal och skrift kunna uttrycka sig varierat och anpassat till situation
och mottagare
• ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera språkligt material
• ha förmåga att kritiskt diskutera italiensk litteraturvetenskap
• ha avancerad förmåga att analysera texter
• i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt
arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling,
analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning
av källor)

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Praktisk övning i att producera olika typer av texter, i första hand informerande och argumenterande texter. Studium av ordförråd och syntaktiska konstruktioner som lämpar sig för italienska texter av dessa typer. Resuméskrivning.

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna identifiera stilistiska drag som karaktäriserar de texttyper på standardnivån som behandlas under kursen;
• kunna analysera texter enligt de metoder som lärs ut under kursen;
• kunna tillämpa ovanstående genom att själv producera olika kortare texter;
• i en kortare text kunna resumera det väsentliga innehållet ur en längre text;
• ha befäst sin skriftliga kompetens i italienska språket.

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig metod (7,5 hp)
Orientering om litteraturvetenskaplig metodik och terminologi på grundval av ca 1 200 sidor skönlitteratur.
Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna göra en språklig och litterär analys av de studerade verken
• kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella
sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och
idémässiga särdrag
• ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika
perioder

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)
Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad italienska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.
Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.
Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller
litteratur eller kultur och samhälle
• kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till
primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad italienska skriftligt presentera den genomförda
undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser tredje terminens studier i ämnet italienska och utgör tillsammans med Italienska A1 och Italienska B ämnesfördjupning till filosofie kandidatexamen inom huvudområdet.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2012

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Rekommenderad litteratur

 • Serianni, Luca; Castelvecchi, Alberto Grammatica italiana : italiano commune e lingua letteraria

  2. ed.: Torino: UTET libreria, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig metod (7,5 hp)

Delkurs 3. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker

 • Johanson, Sören Norstedts italienska ordbok

  Stockholm: Norstedts ordbok, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zingarelli, Nicola Lo Zingarelli minore : vocabolario della lingua italiana.

  12. ed. minore: Bologna: Zanichelli, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas: