Kursplan för Finsk-ugriska språk D1

Finno-Ugric Languages D1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FU000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finsk-ugriska språk A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-01-18
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 04, 2012
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen vari ska ingå 90 hp (kurserna A-C) i något finsk-ugriskt språk
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om huvudspråket samt förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fått god förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
• ha dokumenterat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
• ha utvecklat goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i huvudspråket

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp
Delkursen innehåller en självständigt utförd uppgift över ett ämne inom huvudspråkets språkvetenskap, litteraturvetenskap eller realia, som redovisas i form av en uppsats om ca 20 sidor. Varje student ska försvara sin egen uppsats och opponera på annans uppsats. Om uppsatsen skrivs på svenska, ska en sammanfattning på målspråket till ett omfång av ca en sida ingå. Uppgiften som opponent kan bytas ut mot annan självständig uppgift.

Kunskapskontroll sker genom ventilering av den färdiga uppsatsen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• vara förtrogen med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
• ha visat sig kunna dra slutsatser och argumentera för dem utifrån egna data och andras ståndpunkter
• med stöd av handledaren ha planerat sin uppgift och följt uppgjord plan
• i tillämpliga fall ha visat sig kunna bedöma sin uppgift ur ett genusperspektiv
• skriftligen ha presenterat resultatet av sin studie i en uppsats
• ha visat sig kunna följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur, typografi, citat- och referatteknik
• ha opponerat på en uppsats inom finsk-ugrisk språk- eller litteraturvetenskap på liknande nivå vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp
Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning i huvudspråket.
Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser, vari skall ingå en metodkurs:
• Språkvetenskaplig metod, 5 hp
• Litteraturvetenskaplig metod, 5 hp
• Estnisk färdighetsträning, 5 hp
• Estnisk ordkunskap, 5 hp
• Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp
• Estniskans varieteter, 5 hp
• Finsk språkvetenskap, 5 hp
• Finsk färdighetsträning, 5 hp
• Finsk litteratur, 5 hp
• Finskans varieteter, 5 hp
• Nordsamiska texter, 5 hp
• Lulesamiska, 5 hp
• Samiska varieteter, 5 hp
• Samisk namnforskning, 5 hp
• Äldre samiska texter och samisk lexikografi, 5 hp
• Sydsamiska, 5 hp
• Ungersk syntax, 5 hp
• Ungersk färdighetsträning, 5 hp
• Ungersk skönlitteratur, 5 hp
• Översättningsteori och praktiska övningar med ungersk inriktning, 5 hp


Efter avslutad delkurs ska studenten:
• väsentligt ha förbättrat sin förmåga att använda huvudspråket praktiskt
• ha breddat sin kunskap om huvudspråket
• ha kännedom om metoder och frågeställningar inom huvudspråkets språk- eller litteraturvetenskap

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett muntligt och ett skriftligt prov.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser och består av föreläsningar samt övningar och examination. Studentens egna lärande är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs).
För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 18 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen avser fjärde terminens studier i estniska, finska, nordsamiska eller ungerska. Den innehåller den ämnesfördjupning som krävs för filosofie magisterexamen med huvudområde Finsk-ugriska språk.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2012

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp

Dessutom, om examensarbetet skrivs på svenska:

Dessutom, om examensarbetet skrivs på estniska:

Dessutom, om examensarbetet skrivs på finska:

 • Kinnunen, Merja; Löytty, Olli Tieteellinen kirjoittaminen

  Tampere: Vastapaino, 2002

  2. painos 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mäkinen, Olli Tieteellisen kirjoittamisen ABC

  Helsinki: Tammi . ISBN 951-26-5390-7, 2005

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på samiska:

 • Čállinrávagirji

  Fulltext

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på ungerska:

 • Magyar Tudományos Akadémia (MTA), A magyar helyesírás szabályai. Tizenegyedik kiadás (1984), tizenkettedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat.

  Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011

  Obligatorisk

 • Laczkó, Krisztina; Mártonfi, Attila Helyesírás

  Budapest: Osiris Kiadó, 2004

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på engelska:

 • MLA style manual and guide to scholarly publishing

  3. ed.: New York: Modern Language Association of America, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom, om examensarbetet skrivs på tyska:

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Specialkurser:

Specialkurs 1. Språkvetenskaplig metod, 5 hp

 • Lyons, John Language and Linguistics. An Introduction.

  Cambridge Universisty Press, 2002

  Obligatorisk

 • Robins, Robert Henry A short history of linguistics

  4. ed.: London: Longman, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  2., [omarb.] uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom ska den studerande läsa ett av följande verk:

 • Karlsson, Fred Yleinen kielitiede

  Uudistettu laitos, 2. pain.: Helsinki: Yliopistopaino, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Fred Üldkeeleteadus. Tõlkinud ja kohandanud Renate Pajusalu, Jüri Valge ja Ilona Tragel.

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

 • Kálmán, László; Trón, Viktor Bevezetés a nyelvtudományba. Második, bővített kiadás

  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007

 • Toivonen, Ida; Nelson, Diane Carlita Saami linguistics

  Amsterdam: John Benjamins Pub., c2007

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkursen Estnisk färdighetsträning, 5 hp

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve T nagu Tallinn. : Eesti keele õpik kesktasemele.

  Tallinn: TEA, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Specialkursen Estnisk ordkunskap, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp

 • Ingo, Rune Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liivaku, Uno; Meriste, Henno Kuidas seda tõlkida. Järeltormatusest eestinduseni

  Tallinn: Valgus, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estniskans varieteter, 5 hp

 • Keevallik, Leelo Colloquial Estonian

  Ingår i:

  Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  s. 343-378

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pajusalu, Karl Estonian Dialects

  Ingår i:

  Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  s. 231-272

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pajusalu, Karl; Hennoste, Tiit Eesti murded ja kohanimed

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

  2., täiendatud trükk, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estnisk språkhistoria, 5 hp

 • Ehasalu, Epp Eesti keele vanimad tekstid ja sñnastik

  Tartu: Tartu ülikool, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Samtliga specialkurser inom finska:

Litteratur enligt överenskommelse med läraren. Kontakta institutionen.

Specialkursen Ungersk syntax

 • Kiss, Katalin É. The syntax of Hungarian

  Cambridge: Cambridge University Press, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kálmán, László Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I

  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001

  Obligatorisk

Specialkursen Ungersk skönlitteratur

 • Gintli, Tibor Magyar irodalom

  Budapest: Aladémiai Kiadó, 2010

  Obligatorisk

Specialkursen Översättningsteori och praktiska övningar med ungersk inriktning

 • Klaudy, Kinga Nyelv és fordítás

  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007

  Obligatorisk

 • Józan, Ildikó A müfordítás elveiröl

  Budapest: Balassi Kiadó, 2008

  Obligatorisk