Kursplan för Fransk språkvetenskap II

French Linguistics II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR036
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-13
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 04, 2013
 • Behörighet: Franska A och minst 22,5 hp på Franska B1, vari ska ingå delkursen Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom
ett givet språkvetenskapligt problemområde
• kunna följa lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
• kunna identifiera de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de
studerade texterna
• kunna analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet
med hjälp av de språkvetenskapliga texterna
• kunna skriftligt och muntligt redogöra på franska för teorier och
resultat inom det givna problemområdet

Innehåll

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Franska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 39, 2012

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format

  [Éd.] 1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré et son dictionnaire internet 2017

  Le Robert, ISBN 978-2321009818, 2016

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst