Kursplan för Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod

French Literary Theory and Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR037
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-13
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 04, 2013
 • Behörighet: Franska A och minst 22,5 hp på Franska B1, vari ska ingå delkursen Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna diskutera skönlitterära verk från olika perioder
• kunna redogöra på franska för de lästa verkens plats i relevanta
kulturella, sociala och politiska sammanhang
• kunna redogöra för skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna
• kunna redogöra för viktiga litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna genomföra en analys av ett franskt skönlitterärt verk
• kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med
diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts

Innehåll

Orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Franska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format

  [Éd.] 1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré et son dictionnaire internet 2017

  Le Robert, ISBN 978-2321009818, 2016

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan