Kursplan för Franska språket och litteraturen under medeltiden

French Language and Literature during the Middle Ages

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR038
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-13
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 04, 2013
 • Behörighet: Franska A och minst 22,5 hp på Franska B1, vari ska ingå delkursen Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna förstå franska texter från medeltiden
• kunna redogöra för huvuddragen i medeltidsfranskans grammatik och förklara franska språkets utveckling
• kunna redogöra för huvuddragen i medeltidens franska litteraturhistoria

Innehåll

Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Franska C.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 39, 2012

Rekommenderad litteratur

Ordbok: