Kursplan för Franska C, självständigt arbete

French C, Degree Project

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR039
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-06-13
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 04, 2012
 • Behörighet: Franska A och minst 22,5 hp på Franska B1, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk, litteratur
eller kultur och samhälle
• kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• kunna samla in, ordna och analysera ett relevant material
• kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till
primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad franska skriftligt presentera den genomförda
undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett självständigt arbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad franska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 39, 2012

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erikson, Martin G. Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hébert, Louis Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète

  Paris: Classiques Garnier, 2014, cop. 2014

  Obligatorisk för studenter med litteraturvetenskaplig inriktning

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format

  [Éd.] 1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Norstedts stora franska ordbok : fransk-svensk, svensk-fransk : [142.000 ord och fraser] Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille; Thiel, Mathias; Wiman, Mona

  2. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rey, Alain Le Petit Robert micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française

  Nouvelle édition enrichie pour 2011. : Paris : Le Robert, 2011, 1611 p., ISBN: 978-2-84902-891-9, 2011

 • Le Robert illustré et son dictionnaire internet 2015

  Le Robert, ISBN-13: 978-2321004677, 2014