Kursplan för Franska D11

French D11

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR040
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med franska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp franska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

• i tal och skrift på franska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare
• ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser

Innehåll

Kursen innehåller 2 valfria kurser som väljs bland följande: Avancerad fransk språkvetenskap, Fransk litteraturvetenskap på avancerad nivå, Forn- och medelfranska.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 hp; valfri)

Fördjupning av insikter i modern fransk språkvetenskap genom studium av vetenskaplig originallitteratur på franska rörande ett centralt eller aktuellt problemområde inom fransk syntax, semantik eller pragmatik.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna tillgodogöra sig vetenskaplig originallitteratur på franska inom ett givet språkvetenskapligt problemområde
• kunna följa och redogöra för lingvistisk argumentation inom det givna problemområdet
• kunna identifiera och beskriva de teoretiska paradigm som kommer till uttryck i de studerade texterna
• kunna med säkerhet analysera autentiska korpusexempel inom det givna problemområdet och därvid använda de teoretiska verktyg som tillhandahålls i de språkvetenskapliga texterna
• kunna skriftligt och muntligt på ett koherent sätt redogöra på franska för teorier och resultat inom det givna problemområdet och därvid använda relevant terminologi och för vetenskapligt språk gängse retoriska mönster och vokabulär


Delkurs 2. Fransk litteraturvetenskap på avancerad nivå (7,5 hp; valfri)

Fördjupning i litteraturvetenskaplig teori och metod. Läsning och diskussion av skönlitterär och litteraturvetenskaplig text. Förmågan till analys av skönlitterära verk och redovisning på franska av den litteraturhistoriska bakgrunden för verken tränas, liksom förmågan att sätta sig in i och på franska redogöra för de metoder som är specifika för litteraturvetenskapen.

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad delkurs ska studenten

• ha tillägnat sig fördjupad insikt i skönlitterära verk från olika perioder och kunna kritiskt diskutera dessa på franska
• kunna redogöra muntligt och skriftligt på franska för de lästa verkens plats i kulturella, sociala och politiska sammanhang
• kunna diskutera litterära verks förhållande till en tradition
• kunna analysera produktionen och receptionen av litterära verk i ett samhällsperspektiv
• kunna redogöra för skillnaderna mellan de viktigaste litterära genrerna
• kunna förklara litteraturvetenskapens utveckling och redogöra för viktiga litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna genomföra en vetenskaplig analys av ett franskt skönlitterärt verk
• kunna redovisa analysen muntligt och skriftligt på franska med diskussion av den litteraturvetenskapliga metod som använts


Delkurs 3. Forn- och medelfranska (7,5 hp; valfri)
Med utgångspunkt i texter från 800-1400-talen till ett omfång motsvarande ca 1200 vers studeras grunddragen i medeltidsfranskans grammatik och i den medeltidsfranska litteraturens historia.
Skriftlig och/eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna med säkerhet översätta forn- och medelfransk text till svenska
• kunna redogöra för och förklara forn- och medelfranskans grammatik såväl ur synkron som diakron synpunkt
• kunna redogöra för och förklara medeltidens franska litteraturhistoria
• kunna beskriva det franska språkets historia

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter

Om Språkvetenskap II valts på C-nivå kan Avancerad fransk språkvetenskap ej väljas på D-nivå.

Om Litteraturvetenskaplig teori och metod valts på C-nivå kan Fransk litteraturvetenskap på avancerad nivå ej väljas på D-nivå.

Om Språket och litteraturen under medeltiden valts på C-nivå kan Forn- och medelfranska ej väljas på D-nivå.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur:

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod

 • Balzac, Honoré de Le Colonel Chabert

  Paris, Pocket, Coll. Pocket classiques, 144 s., ISBN 978-2266219372, 2011

  Obligatorisk

 • Corneille, Pierre Le Cid

  Paris, Flammarion, coll. « GF Étonnants classiques », ISBN : 208141144X, 2017

  Obligatorisk

 • Pruner, Michel. L'analyse du texte de théâtre

  2e édition.: Paris: A. Colin, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hébert, Louis Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète

  Paris: Classiques Garnier, 2014, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gardes-Tamine, Joëlle; Hubert, Marie-Claude Dictionnaire de critique littéraire

  4. éd. revue et augmentée: Paris: Armand Colin, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hugo, Victor; Ledda, Sylvain. Ruy Blas

  2016

  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451449269

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 3. Forn- och medelfranska

Rekommenderad litteratur

Ordbok

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse illustré 2019

  Paris: Larousse, 2044 s. ISBN: 9782035938459, 2018

 • Le Robert illustré et son dictionnaire en ligne 2019

  Le Robert, 144 s. ISBN: 9782321012405, 2018

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan