Kursplan för Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur

From Franz Kafka to Elfriede Jelinek: Modern German Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY027
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Tyska 3, Engelska 6 eller Tyska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs I och II i tyska
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23

Mål

Utbildningen syftar till att på ett kritiskt reflekterande sätt kunna läsa och diskutera modern tysk skönlitteratur samt skriva enklare texter på godtagbar tyska i anslutning till den lästa litteraturen.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• vara förtrogen med ett urval skönlitterära verk från tiden efter 1900
• kunna redogöra för vissa grunddrag i tysk litteraturhistoria
• kunna förstå de lästa verken i deras kulturella sammanhang
• kunna analysera den lästa litteraturen med hjälp av vissa grundläggande
litteraturvetenskapliga begrepp
• kunna diskutera den lästa litteraturen i relation till olika kulturella
och samhälleliga värderingar och föreställningar, bl.a. genus och etnicitet
• kunna göra presentationer på tyska om författare och verk
• själv kunna producera enklare tyska texter av olika slag, exempelvis
korta recensioner och diktanalyser

Innehåll

Textgenomgång i seminarieform. Extensiv och intensiv läsning av modern litteratur (ca 1.200 sidor) i syfte att främja språkfärdigheten och ge insikter i de tyskspråkiga ländernas kultur. Dessutom läses ett antal dikter från skilda epoker, vilka bildar utgångspunkt för en översikt över tysk litteraturhistoria från upplysningen och framåt.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt genom fortlöpande bedömning.

Muntlig författarpresentation. Kontroll av ord- och frasinlärning. Processkrivning i form av 4 inlämningsuppgifter. Ytterligare en inlämningsuppgift i form av en recension av ett valfritt verk.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Tyska A1.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Versioner av litteraturlistan