Kursplan för Praktisk tyska I

Applied German I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Tyska 3, Engelska 6 eller Tyska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs I och II i tyska
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001.05.31; senast reviderad 2007.01.18.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i grammatik samt förbättrad muntlig kommunikationsförmåga.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• förstå och kunna beskriva huvuddragen i tysk formlära
• behärska grundläggande grammatisk terminologi
• kunna tillämpa de grammatiska insikterna i talad tyska
• kunna tala en med avseende på uttal och intonation godtagbar tyska
• ha utvecklat en sådan trygghet och säkerhet i det talade språket att
han/hon kan kommunicera i olika situationer
• vara medveten om kulturella skillnader i muntliga kommunikationsmönster

Innehåll

I föreläsningar och gruppövningar behandlas huvuddragen av den tyska formläran. Uttals- och intonationsövningar i inlärningsstudio. Övningar i muntlig språkfärdighet med systematiskt uppövande av ordförråd och idiomatik. Undervisningen syftar till att studenten ska kunna tala en i fråga om ordförråd, grammatisk struktur, ljudbildning och intonation godtagbar tyska.

Skriftligt prov i grammatik (3 hp). Muntligt prov i uttal (1,5 hp). Obligatorisk undervisning i muntlig språkfärdighet med fortlöpande examination av uppgifter i samband med undervisningen (3 hp).

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på minst 4,5 högskolepoäng.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. Omprov för höstterminen äger rum i januari. Omprov för vårterminen äger rum i augusti.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

 • Freund, Folke; Sundqvist, Birger Tysk grammatik

  3., [rev. och utök.]uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Boken är utgången från förlaget. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till ett skannat exemplar i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrigt kursmaterial rekommenderas eller delas ut i samband med undervisningen.