Kursplan för Praktisk italienska

Practical Italian

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5JT008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Italienska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-06-12
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Italienska 2, Engelska 6 eller Italienska steg 2, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i italienska A11+A12
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-12.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i italiensk grammatik, ett utökat ordförråd samt förbättrad muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna tillämpa de grammatiska insikterna i talad och skriven italienska
• kunna skriva en enklare text på italienska
• ha en grundläggande förmåga att kommunicera på italienska i olika situationer

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och gruppövningar där muntlig och skriftlig språkfärdighet samt förmågan till grammatisk analys och tillämpningen av italienskans grammatiska regler tränas. Grammatiken övas både genom rena strukturövningar och genom kommunikativa övningar där de olika strukturerna används i ett naturligt sammanhang. Texterna som läses berör vardagliga situationer och består av både dialoger och andra texttyper. Texterna ger ett ordförråd som är användbart i vardagslivet och representerar olika stilnivåer. Den skriftliga språkfärdigheten övas genom uppsatsskrivning.

Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Skriftligt prov.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med Italienska A1.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

 • Mangili, Britta; Prina, Serena Prego 3

  Stockholm : Bonnier utbildning, ISBN 978-91-622-8762-7, 2009

  Obligatorisk