Kursplan för Spanska D, självständigt arbete

Spanish D, Degree Project

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP032
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Romanska språk A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp spanska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna självständigt genomföra en undersökning inom spansk språk- eller litteraturvetenskap
• kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga
till teoretisk och metodisk reflexion
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och
sekundärlitteratur
• kunna på vårdad och stilistiskt adekvat spanska skriftligt presentera den genomförda
undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Innehåll

Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om 20-30 sidor på
vårdad spanska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet
och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs
i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande
försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera
på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet.
Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medtas i examen om motsvarande delkurs lästs inom Spanska D1.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst