Kursplan för Tyska D1

German D1

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY019
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om det tyska språket och den tyska litteraturen samt förtrogenhet med språk- och litteraturvetenskapliga metoder och problem.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för det tyska språkets utveckling i en politisk,
teologisk, mediehistorisk och allmänt kulturhistorisk kontext
• ha förmåga att läsa medelhögtyska texter samt nyhögtyska texter från
1500- och 1600-talen
• ha grundläggande insikter i den tyska litteraturkritikens och
litteraturvetenskapens historia
• ha utökad kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp samt insikter i
modern litteraturteori
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
med utökade anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Språkhistoria – språk, politik, religion, medier (7,5 hp)

I seminarier behandlas centrala texter från olika historiska epoker i syfte att belysa språkliga, politiska, teologiska och mediehistoriska utvecklingsprocesser.

Skriftligt och/eller muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för språkinterna och -externa orsaker till språkliga
förändringar
• ha vissa insikter i medeltidens och reformationstidens kulturella,
politiska, religiösa och litterära förhållanden
• känna till grundläggande drag i medelhögtyskans och den tidiga
nyhögtyskans språkstruktur
• ha insikt i texters retoriska funktion i olika historiska sammanhang


Delkurs 2. Litteraturkritik och litteraturvetenskap (7,5 hp)

I seminarier behandlas den tyska litteraturkritikens och litteraturvetenskapens historia. I kursen ingår seminarier över den tyska estetikens klassiker.

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria från upplysningen och
framåt
• ha insikt i hur litteraturhistoriska synsätt är kopplade till politiska
och estetiska perspektiv
• kunna redogöra för den tyska litteraturkritikens utveckling från 1700-
talet och det historiska sambandet mellan litteraturkritiken och den
moderna litteraturvetenskapen
• ha god kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp och insikter i modern
litteraturteori


Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)

Ett självständigt arbete över ett tema inom tysk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på tyska omfattande ca 25 sidor.

Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
i tysk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med skärpta krav på ett
vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska
studenten uppnå följande:
- förtrogenhet med ett ämnesområde
- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
- god förmåga till informationssökning inom tysk språk- resp. litteraturvetenskap
- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en
analys och i presentationen av forskningsresultat
- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig
framställning

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 22,5 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.