Kursplan för Litteraturkritik och litteraturvetenskap

History of Aesthetics and Literary Criticism

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY029
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria från upplysningen och framåt
• kunna redogöra för hur litteraturhistoriska synsätt är kopplade till politiska. estetiska och genusrelaterade perspektiv
• kunna redogöra för den tyska litteraturkritikens utveckling från 1700- talet och det historiska sambandet mellan litteraturkritiken och den moderna litteraturvetenskapen
• ha god kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp och insikter i modern litteraturteori

Innehåll

I seminarier behandlas den tyska litteraturkritikens och litteraturvetenskapens historia. I kursen ingår seminarier över den tyska estetikens klassiker.

Examination

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D1 eller Tyska D2 som delkurs Litteraturkritik och litteraturvetenskap, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.