Kursplan för Språkhistoria - språk, politik, religion, medier

Language History: Language, Politics, Religion, Media

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY030
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-23.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för det tyska språkets utveckling i en politisk, teologisk, mediehistorisk, genusrelaterad och allmänt kulturhistorisk kontext
• kunna reflektera över språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
• ha förmåga att läsa medelhögtyska texter samt nyhögtyska texter från 1500- och 1600-talen
• känna till grundläggande drag i medelhögtyskans och den tidiga nyhögtyskans språkstruktur
• ha insikt i texters retoriska funktion i olika historiska sammanhang

Innehåll

I seminarier behandlas centrala texter från olika historiska epoker i syfte att belysa språkliga, politiska, teologiska och mediehistoriska utvecklingsprocesser. Begreppet språkförändring får en teoretisk problematisering.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt prov.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D1 eller Tyska D2 som delkurs Språkhistoria – språk, politik, religion, medier, 7,5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013