Kursplan för De slaviska standardspråkens historia

History of Slavonic Standard Languages

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-02
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen alternativt 120 hp inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

• analysera skillnaden mellan skrifttraditioner och standardspråk samt standardologins allmänna teori
• uppvisa insikt i de slaviska skrifttraditionernas och standardspråkens formella historia
• identifiera och analysera problem med avseende på enstaka moderna slaviska standardspråk.

Innehåll

Kursen skall ge en övergripande förståelse av de äldre slaviska skrifttraditionerna och de moderna skriftspråkens historia i deras språksociologiska, idéhistoriska och (socio)lingvistiska kontext.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt slutprov eller alternativt hemtentamen/uppsats.

Övriga föreskrifter

Inga förkunskaper i slaviska språk krävs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

 • Anderson, Benedict Torhell, Sven-Erik Den föreställda gemenskapen : reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning

  Göteborg: Daidalos, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gyllin, Roger; Svanberg, Ingvar Slaviska folk och språk

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hobsbawm, E. J. Frisch, Paul Nationer och nationalism

  Stockholm: Ordfront, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nuorluoto, Juhani De slaviska standardspråkens framväxt : idéhistoriska och språksociologiska kontexter och koncept

  Uppsala: Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet, 2012

  Denna bok säljs endast av Studentbokhandeln i Uppsala (www.studentbokhandeln.se), men den finns också på bibliotek.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schenker, Alexander M.; Stankiewicz, Edward The Slavic literary languages : formation and development

  New Haven: Yale concilium on international and area studies, 1980

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk