Kursplan för Polska C

Polish C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Minst 15 p/22,5 hp på Polska B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Kursen riktar sig till den som önskar fördjupa sina teoretiska kunskaper om polska språkets struktur och kunskaper i skriftlig språkfärdighet samt utöka sina kunskaper om polska skön- och facklitterära texter. Kursen förutsätter att den sökande redan har mycket goda kunskaper i både svenska och polska.
Huvudmomenten i kursen utgörs av teoretiska kunskaper om polska språkets struktur samt översättning av facklitterära texter till och från polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• väsentligt ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
• ledigt kunna använda ett centralt polskt ordförråd i såväl tal som skrift
• kunna läsa och förstå polsk skönlitteratur och sakprosa
• ha ökade kunskaper om översättningsproblematik.

Innehåll

Undervisningen består av nätbaserade föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.
Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 1, 7,5 hp
Delkursen innehåller fördjupning i polsk formlära, syntax och ordbildning samt träning i översättning från svenska till polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha goda kunskaper i polsk morfologi
• ha goda kunskaper i polsk syntax
• kunna översätta tämligen avancerade texter från svenska till polska

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Kursen innehåller träning i att tala och uppfatta polska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språket
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 2, 7,5 hp
Delkursen innehåller ytterligare fördjupning i polsk formlära, syntax och ordbildning.
Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha goda kunskaper i polsk morfologi
• ha goda kunskaper i polsk formlära

Delkurs 4. Text och översättning, 7,5 hp
Delkursen innehåller läsning och översättning av polska skön- och facklitterära texter.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna översätta tämligen avancerade texter till och från polska
• ha god kännedom om polsk syntax och stilistik
• kunna identifiera karakteristiska kännetecken för olika litterära epoker och stilar
• ha kunskaper om översättningsteori och teknik

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen samt genom fullgjorda översättningsuppgifter och ett skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen. Övergångsregler tiilämpas. Kontakta studievägledningen för information.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2013

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 1

 • Bielec, Dana Polish : an essential grammar

  London: Routledge, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Kiedys wrócisz tu-- : podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. n Cz. 1, p Gdzie nadwislanski brzeg

  Kraków: Universitas, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Grammatik - kompendium (finns som pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet

 • Bielec, Dana Polish. A Grammar and Workbook

  London: Routledge, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Kiedys wrócisz tu-- : podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. n Cz. 1, p Gdzie nadwislanski brzeg

  Kraków: Universitas, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Grammatik - kompendium (finns som pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, del 2

 • Lipinska, Ewa; Dambska, Elzbieta Grazyna Kiedys wrócisz tu... : By szukac swoich dróg i gwiazd, cz.II

  Kraków: Universitas, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garncarek, Piotr Nie licz na

  .,

  Obligatorisk

 • Packalén Parkman, M. Anna Grammatik - kompendium (finns som pdf-fil)

  Institutionen för moderna språk,

  Obligatorisk

Samt av läraren anvisat material

Delkurs 4. Text och översättning

Samt av läraren anvisat material