Kursplan för Finsk-ugriska språk D2

Finno-Ugric Languages D2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FU001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finsk-ugriska språk A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-10-19
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 10, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen vari ska ingå 90 hp (kurserna A-C) i något finsk-ugriskt språk alternativt 120 hp avklarade kurser på grundnivå vari ska ingå 90 hp i något finskt-ugriskt språk, inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem samt fördjupade kunskaper om huvudspråket. I stället för en fördjupning i huvudspråket kan den studerande förvärva grundkunskaper i ett finsk-ugriskt språk som hon/han inte studerat tidigare.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utvecklat goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i huvudspråket
• ha fördjupade kunskaper inom två områden inom finsk-ugrisk språkvetenskap eller grundläggande kunskaper i ett annat finsk-ugriskt språk.

Innehåll

Kursen består av två av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Grunderna i ett andra finsk-ugriskt språk, 15 hp
Delkursen innehåller grunderna i ett annat finsk-ugriskt språk motsvarande delkurserna 1 och 2 på A-nivån i respektive språk.
Specialkurser:
• Estniskans grunder, 7,5 hp
• Det estniska språksystemet, 7,5 hp
• Finska I, 7,5 hp
• Finska II, 7,5 hp
• Nordsamiska I, 7,5 hp
• Nordsamiska II, 7,5 hp
• Ungersk grammatik, 7,5 hp
• Ungersk språkfärdighet, 7,5 hp
• Estlandskunskap I, 7,5 hp
• Finsk kultur och finskt samhälle, 7,5 hp
• Samisk kultur och samiskt samhälle, 7,5 hp
• Ungerns kultur och samhälle, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna föra en enkel konversation på det andra finsk-ugriska språket i rutiniserade vardagliga sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
• känna till och aktivt kunna använda vanliga hälsnings- och avskedsfraser av olika formalitetsgrad
• kunna översätta enklare svenska texter till det andra finsk-ugriska språket med anlitande av adekvata hjälpmedel.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels avslutande skriftligt prov.

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp
Delkursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning i huvudspråket.
Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser:
• Språkvetenskaplig metod, 5 hp
• Estnisk färdighetsträning, 5 hp
• Estnisk ordkunskap, 5 hp
• Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp
• Estniskans varieteter, 5 hp
• Skriftlig färdighetsträning, 5 hp
• Finsk färdighetsträning, 5 hp
• Översättning till och från finska, 5 hp
• Finsk litteratur, 5 hp
• Finskans varieteter, 5 hp
• Nordsamiska texter, 5 hp
• Lulesamiska, 5 hp
• Samiska varieteter, 5 hp
• Samisk namnforskning, 5 hp
• Äldre samiska texter och samisk lexikografi, 5 hp
• Sydsamiska, 5 hp
• Ungersk syntax, 5 hp
• Ungersk färdighetsträning, 5 hp
• Ungersk skönlitteratur, 5 hp
• Översättningsteori och praktiska övningar med ungersk inriktning, 5 hp

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• väsentligt ha förbättrat sin förmåga att använda huvudspråket muntligt och skriftligt
• ha breddat sin kunskap om huvudspråket
• ha kännedom om metoder och problem inom språkvetenskaplig forskning i huvudspråket.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Delkurs 3. Valfria specialkurser, 15 hp
Delkursen innehåller valbara fördjupningar i huvudspråket eller översikter om de finsk-ugriska språkens koppling till samhällsutvecklingen.
Den studerande ska läsa tre av följande specialkurser:
• Standardspråksutveckling bland finsk-ugriska folk, 5 hp
• Minoritetsspråken i Sverige, 5 hp
• Estnisk språkhistoria, 5 hp
• Språkpolitik och språkvård, 5 hp
• Tvåspråkighet i finsk-svensk kontext, 5 hp
• Finsk språkhistoria, 5 hp
• Översättning till och från finska, 5 hp
• Finskans varieteter, 5 hp
• Introduktion till ett finsk-ugriskt språk i Ryssland, 5 hp
• Introduktion till liviska, 5 hp
• Ungersk språkhistoria, 5 hp
• Språkpolitik och språkplanering 7,5 hp (Avancerad nivå i samarbete med Hugo Valentin centrum)

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• ha breddat sina kunskaper om finsk-ugriska folk, språk och kulturer
• fördjupat sig i huvudspråket ur några aspekter
• förstått språkets kopplingar till samhällsutvecklingen.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt eller skriftligt prov.

Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser och består av föreläsningar samt övningar och examination. Studentens egna lärande är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 18 hp.

Övriga föreskrifter

De kurser som studeras inom delkurs 1. Grunderna i ett andra finsk-ugriskt språk får icke överensstämma med den studerandes huvudspråk. Kursen skall, som benämningen visar, avse ett andra finsk-ugriskt språk, dvs. ett finsk-ugriskt språk som inte studerats på lägre nivåer. Inte heller får den studerande räkna in fristående kurser med samma innehåll i examen samtidigt med de valda D-kurserna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 10, 2013

Delkurs 1. Grunderna i ett annat finsk-ugriskt språk, 15 hp

Se litteraturlistan för delkurs 1 i respektive språk.

Delkurs 2. Fördjupning i huvudspråket, 15 hp

Specialkurser:

Specialkurs 1. Språkvetenskaplig metod, 5 hp

Dessutom ska den studerande läsa ett av följande verk:

 • Karlsson, Fred Yleinen kielitiede

  Uudistettu laitos, 2. pain.: Helsinki: Yliopistopaino, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Fred Üldkeeleteadus. Tõlkinud ja kohandanud Renate Pajusalu, Jüri Valge ja Ilona Tragel.

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

 • Kálmán, László; Trón, Viktor Bevezetés a nyelvtudományba. Második, bővített kiadás

  Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007

 • Toivonen, Ida; Nelson, Diane Carlita Saami linguistics

  Amsterdam: John Benjamins Pub., c2007

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkursen Estnisk färdighetsträning, 5 hp

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen

Specialkursen Estnisk ordkunskap, 5 hp

 • Erelt, Mati et alii Eesti keele käsiraamat.

  Kolmas, täiendatud trükk.: Tallinn: Eeesti Keele Sihtasutus, 2007

  Läs s. 587-704.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mäger, Mart (toim.) Keel, mida me uurime

  Tallinn: Valgus, 1976

  Läs s. 141-144.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Raadik, Maire Keelenõuanne soovitab 3

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättningsteori och praktiska övningar med estnisk inriktning, 5 hp

 • Ingo, Rune Från källspråk till målspråk : introduktion i översättningsvetenskap

  Lund: Studentlitteratur, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eesti keele seletav sõnaraamat, 1-6.

  Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2009

  http://www.eki.ee/dict/ekss/

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Estniskans varieteter, 5 hp

 • Eesti murdepalu. : CD-skiva 9789985929155

  Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  Läs s. 231-268, 343-378.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eesti murded ja kohanimed Pajusalu, Karl TiitHennoste, Tiit; Niit, Ellen; Päll, Peeter; Viikberg, Jüri

  Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002

  Läs s. 19-221.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tender, Tõnu Eesti släng : Olemus ja uurimislugu

  Keel ja Kirjandus, 1994

  Läs s. 291-299, 346-355.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Skriftlig färdighetsträning

Specialkursen Estnisk språkhistoria, 5 hp

 • Ehasalu, Epp Eesti keele vanimad tekstid ja sñnastik

  Tartu: Tartu ülikool, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erelt, Mati Estonian Language (Linguistica Uralica. Supplementary Series, Volume 1)

  Tallinn: Estonian Academy Publishers, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Språkpolitik och språkvård

 • Raag, Raimo Folk och språk i Estland

  Göteborg: Göteborgs univ., Finsk-ugriska seminariet, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Från allmogemål till nationalspråk : språkvård och språkpolitik i Estland från 1857 till 1999 = From peasant idioms to a national language : language planning in Estonia from 1857 to 1999

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : b Univ.-bibl. [distributör], 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Raimo Talurahva keelest riigikeeleks

  Tartu: Atlex, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Raag, Virve The effects of planned change on Estonian morphology

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : b Univ.-bibl. [distributör], 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkursen Finsk färdighetsträning

 • Bessonoff, Salli-Marja; Hämäläinen, Eila Kielitaitoa kirjoittamalla : kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville

  Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Itkonen, Terho; Maamies, Sari Uusi kieliopas

  Helsinki: Tammi, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • White, Leila Suomen kielioppia ulkomaalaisille

  4. uud. p.: Helsinki: Finn Lectura, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Specialkursen Översättning till och från finska

 • Ingo, Rune Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Munday, Jeremy Introducing translation studies : theories and applications

  London ; a New York: Routledge, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Simon, Sherry Gender in translation : cultural identity and the politics of transmission

  London: Routledge, cop. 1996

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar och översättningsövningar enligt lärarens anvisningar

Specialkursen Finsk litteratur

Specialkursen Finskans varieteter

 • Lehikoinen, Laila Suomea ennen ja nyt : Suomen kielen kehitys ja vaihtelu

  2., korjattu pain.: Helsinki: Finn Lectura, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mantila, Harri Murri ja identiteetti

  Ingår i:

  Mantila, Harri Virittäjä 2004

  s. 322-346

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mielikäinen, Aila Murteiden murros : levikkikarttoja nykypuhekielen piirteistä

  Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

 • Lappalainen, Hanna Sisiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen.

  Ingår i:

  Virittäjä 2001

  s. 74-101

  Se bibliotekets söktjänst

 • Leino, Antti; Hyvönen, Saara; Salemnkivi, Marko Mitä murteita Suomessa onkaan? : Murresanaston levikin kvantitatiivista analyysia.

  Ingår i:

  Virittäjä 2006

  s. 26-45

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar i samråd med läraren

Specialkursen Tvåspråkighet i finsk-svensk kontext

Övrig litteratur enligt överenskommelse

Referenslitteratur

 • Börestam, Ulla; Huss, Leena Språkliga möten : tvåspråkighet och kontaktlingvistik.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Janulf, Pirjo Kommer finskan i Sverige att fortleva? : en studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo

  Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

Specialkursen Finsk språkhistoria

Referenslitteratur