Kursplan för Tyska för arbetslivet B4

German for Professional Purposes B4

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-06
 • Inrättad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska A
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår även i Ekonomprogrammet.

Mål

Utbildningen syftar dels till att ge de studerande sådana färdigheter att de kan tillgodogöra sig tyskspråkig facklitteratur, dels till att träna den muntliga och skriftliga kommunikationsförmågan på tyska med tonvikt på det ekonomiska området. Kursen ska vidare ge fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas ekonomiska system, kultur och samhällsförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska grundläggande tysk ekonomisk terminologi
• ha utökat sitt aktiva och passiva tyska ordförråd jämfört med
basordförrådet
• kunna kommunicera i tal och skrift med relevans för det ekonomiska
yrkeslivet
• ha fördjupat sina kunskaper i de tyskspråkiga ländernas realia med
särskild tonvikt på ekonomi och näringsliv
• ha utökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera
information

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Affärstyska, 7,5 hp

Systematisk inlärning av ekonomisk terminologi samt övningar i att skriva affärsbrev och andra texter av relevans för det ekonomiska yrkeslivet. Undervisningen består av övningar och seminarier. Delkursen avslutas med ett skriftligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• behärska ett adekvat och nyanserat tyskt ordförråd av relevans för det
ekonomiska yrkeslivet
• kunna skriva affärsbrev och andra texter med högt ställda krav på
stilistisk, formell och språklig gestaltning
• kunna redogöra för väsentliga skillnader mellan svensk och tysk
affärskommunikation


Delkurs 2. Realia, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge utökade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsförhållanden med tonvikt på det ekonomiska området. Träning i muntlig kommunikation. Delkursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande i undervisningen samt genom enskilda muntliga och skriftliga uppgifter.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas historia och
aktuella samhällsförhållanden
• vara väl orienterad i tyskspråkiga medier
• ha förmåga att söka och kritiskt värdera information om de tyskspråkiga
länderna
• kunna genomföra en problematiserande behandling av ett ämne inom tysk
realia med inriktning på ekonomiska förhållanden och utifrån ett
kontrastivt perspektiv

Undervisning

Undervisningen består av övningar och seminarier.

Examination

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst en av delkurserna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Delkurs 1: Affärstyska

 • Kaufmann, Susan; Rohrmann, Lutz; Szablewski-Çavus, Petra Orientierung im Beruf

  Berlin/München: Langenscheidt, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2: Realia

 • Meixner, Andrea Tyska B - Delkurs 5 Realia. Kompendium.

  Institutionen för moderna språk,

  Kompendium finns att köpa på institutionens kursexpedition.

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan