Kursplan för Ungerskans grunder

Introduction to Hungarian

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5UN000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs inrättad av högskolestyrelsen 1977-06-20. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionens utbildningsnämnd 1977-05-13, senast ändrad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18 och senast reviderad av Institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna grundläggande grammatisk terminologi
• med användande av grundläggande grammatisk terminologi kunna beskriva huvuddragen i ungerskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur), morfologi (formlära) och syntax (satslära)
• kunna göra skillnad mellan nominalsuffix och verbsuffix och använda dem
• kunna analysera enkla satser i ungerska
• kunna beskriva de basala skillnaderna mellan ungerska och svenska vad gäller fonologi, morfologi och syntax

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av allmän lingvistisk terminologi, ungerskans fonetik, ortografi och böjningslära. Den studerande får elementära kunskaper i ordbildningslära och satslära.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett skriftligt prov i ungerskans ortografi och fonologi (1 hp) och ett avslutande skriftligt prov (6,5 hp).
Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskursen Ungerska A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

Ungerskans grunder

 • Dugántsy, Mária Ungersk grammatik 1 (inkl. övningshäfte)

  Institutionen för moderna språk, 2010

  Obligatorisk

 • Elert, Claes-Christian Allmän och svensk fonetik

  7., omarb. uppl.: Stockholm: Norstedt, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ungerskans grunder - Hjälpmedel:

Ordböcker:

 • Országh, László Angol-magyar szótár : English-Hungarian dictionary.

  Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lakó, György; Fehér, Jozsef Svéd-magyar szótár.

  6. kiadás: Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kiefer, Ferenc; Kiefer, Jòzsef; Palm, Olle Magyar-svéd szòtár.

  3. uppl.: Budapest: Akadémiai Kiadò, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

 • Országh, László Angol-magyar kéziszótár.

  10., újból átdolgozott kiad.: Budapest: Akadémiai, 1981

  Se bibliotekets söktjänst

 • Országh, László Magyar-angol kéziszótár.

  11. ed.: Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wickman, Bo; Ungerska institutet vid Stockholms universitet, Svensk-ungersk ordbok.

  Stockholm: Ungerska institutet vid Stockholms universitet, 1965

  Se bibliotekets söktjänst