Kursplan för Albanska A1

Albanian A1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AL000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-02-06
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna med både praktisk och teoretisk inriktning i albanska språket.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
• ha kunskap om grunderna med både praktisk och teoretisk inriktning i albanska språket
• självständigt kunna söka information om det studerade ämnet med hjälp av olika medier

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp
Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den albanska formläran och syntaxen jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• känna till grunderna i den albanska formläran och syntaxen
• kunna ett visst basordförråd
• ha ett acceptabelt uttal

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, ett skriftligt prov i albanskans alfabet och uttal (1 hp) samt en sluttentamen (6,5 hp).

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av albansk formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha viss förmåga att översätta från svenska till albanska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd
• ha någon förmåga att tala och uppfatta albanska.

Kunskapskontroll sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en sluttentamen.

Undervisning

Albanska A 1 är en distanskurs. De studerande arbetar individuellt. Kunskapskontroll och handledning sker via elektronisk kommunikation. Tillgång till en Internetansluten dator är därför en förutsättning.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en sluttentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen är en breddningskurs och kan inte utgöra huvud- eller biområde i en kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2013

Kurserna i albanska ges via PingPong, Uppsala universitets utbildningsplattform på Internet. Kurslitteraturen är producerad av Uppsala universitet och finns tillgänglig på kursens hemsida