Kursplan för Ryska B

Russian B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-03-20
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Ryska A, vari ska ingå delkurserna Fonetik, Grammatik och Språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16, reviderad 2010-05-17 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-03-20.

Mål

Utbildningen syftar till att ge allsidig praktisk språkfärdighet och ökade teoretiska kunskaper om ryska språket samt grundläggande kunskaper om rysk litteratur och kultur.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• vara väl förtrogen med ryska språkets formlära
• i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på ryska
• i tal och skrift kunna använda ett centralt ryskt ordförråd
• kunna läsa, förstå och analysera enklare rysk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik 7,5 hp

Delkursen innehåller fördjupning i rysk formlära, studier i rysk syntax och ordbildning samt rysk grammatisk terminologi.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• vara väl förtrogen med rysk morfologi
• känna till grundläggande skillnader och likheter mellan svenskt och ryskt språkbruk
• ha vissa kunskaper i rysk ordbildning
• ha grundläggande kunskaper i rysk syntax
• känna till grundläggande grammatisk terminologi på ryska

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Skriftlig språkfärdighet 5 hp

Kursen ger grundläggande färdigheter i att i skrift tillämpa rysk formlära och grunderna i rysk syntax. Översättning från svenska till ryska samt fri skrivning.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• i skrift kunna tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik, ordförråd och idiomatik
• kunna översätta något mer avancerade texter från svenska till ryska
• på ryska kunna utforma egna texter av olika karaktär

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet) och/eller genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet).

Delkurs 3: Muntlig språkfärdighet 5 hp

Genom intensiv träning ger kursen grundläggande färdigheter i att tala och uppfatta ryska.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt ryskt tal
• på ryska kunna hålla kortare presentationer över något vardagligt tema
• på ryska kunna föra enklare samtal kring vanliga, vardagsrelaterade ämnen

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen.

Delkurs 4: Text 5 hp

I kursen ingår läsning av ryska originaltexter med utblickar mot landets litteratur- och kulturhistoria. Översättningsuppgifter från ryska till svenska. Diskussioner av texternas innehåll och språk, resuméer, betraktelser kring texterna etc. på ryska. Kursen omfattar 150 normalsidor rysk text, huvudsakligen skönlitteratur, men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text ingår.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha uppnått god förmåga att tillgodogöra sig rysk originaltext av varierande komplexitet och att översätta till idiomatisk svenska
• kunna redogöra för och diskutera texternas innehåll och i viss mån stil samt kunna relatera till relevanta kontexter
• väsentligt ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd
• ha ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 5: Rysk litteraturhistoria I 7,5 hp

Delkursen innehåller en översikt av den ryska litteratur- och kulturhistorien från dess begynnelse till våra dagar. Läsning och diskussion av centrala verk, mestadels i översättning, med tillhörande vetenskapliga artiklar som ger prov på olika metodologiska perspektiv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra översiktligt för huvuddragen i den ryska litteratur- och kulturhistorien
• visa kännedom om centrala författarskap och verk inom olika genrer och från olika perioder i den ryska litteraturhistorien
• visa förståelse av ett flertal grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och metoder
• resonera kring en litteraturvetenskaplig frågeställning kring ett eller flera verk och stödja sitt argument i skrift och tal
• använda källor på ett korrekt sätt, samt vara uppmärksam på vad som anses vara plagiat och forskningsfusk
• i gruppdiskussioner framföra sina egna tolkningar av litterära texter.

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen, samt genom skriftliga uppgifter och en muntlig presentation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Delkurs 1: Grammatik

 • Wade, Terence Leslie Brian Gillespie, David A comprehensive Russian grammar

  3. ed.: Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011, [eg. 2010]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2: Språkfärdighet

Av läraren anvisat material.

Delkurs 3: Rysk litteraturhistoria I

Skönlitterära texter i översättning (obligatoriska):

Med undantag av Lyrik i urval, införskaffas alla skönlitterära texter på egen hand, förslagsvis på bibliotek eller antikvariat. Det är likgiltigt vilken utgåva ni läser.

 • Dostojevskij, Fjodor Roseen, Ulla Anteckningar från källarhålet

  3. uppl.: Stockholm: Atlantis, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gogol, Kappan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platonov, Andrej Platonovič Öberg Lindsten, Kajsa Grundgropen

  Stockholm: Ersatz, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pusjkin, Aleksandr Zilliacus, Lasse Bronsryttaren och andra dikter

  Stockholm: Ersatz, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Solženicyn, Aleksandr Isaevič Björkegren, Hans En dag i Ivan Denisovitjs liv

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tjechov, Anton Körsbärsträdgården

  .,

  Obligatorisk

 • Tolstoj, Lev Anna Karenina

  (Valfri översättning),

  Obligatorisk

 • Turgenev, Ivan Sergeevič Fäder och söner

  Stockholm: Natur o. kultur, 1968

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lyrik i urval

  Institutionen för moderna språk,

  Kommer att finnas på filarea

  Obligatorisk

 • Roman utkommen efter 1991. Väljs i samråd med läraren

  .,

  Obligatorisk

Mycket viktigt: Börja läsa de stora romanerna (Karamzin, Turgenjev, Tjechov, Platonov) redan vid (ännu hellre före) terminsstart!

Sekundärlitteratur (obligatorisk):

 • Wachtel, Andrew; Vinickij, Ilʹja Jurʹevič Russian literature

  Cambridge: Polity, c2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forrester, Sibelan Elizabeth S.; Kelly, Martha M. F. Russian silver age poetry : texts and contexts

  Brighton: Academic Studies Press, 2015

  (endast vissa kortare avsnitt)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tips på referenslitteratur (ej obligatorisk):

Delkurs 4: Text

Av läraren anvisat material.

Versioner av litteraturlistan