Kursplan för Ryska C111

Russian C111

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-03-20
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Minst 22,5 högskolepoäng på Ryska B vari skall ingå delkurserna grammatik och språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om ryska språket.

Efter avslutad kurs ska studenten:
- väsentligt ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
- i tal och skrift kunna uttrycka sig på idiomatisk ryska
- ledigt kunna använda ett centralt ryskt ordförråd i såväl tal som skrift

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1: Grammatik 5 hp
Delkursen innehåller fördjupning i rysk formlära, syntax och ordbildning samt rysk grammatisk terminologi.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna utförligt redogöra för ryska språkets satslära
• visa god förmåga att tillämpa de inhämtade kunskaperna i tal och skrift samt ha fördjupat sig i någon del av rysk grammatik
• kunna använda källor (inkl. elektroniska) på ett korrekt sätt, vara uppmärksam på vad som anses vara plagiat och forskningsfusk
• visa förmåga att självständigt eller i grupp färdigställa ett mindre skriftligt arbete som möter grundläggande vetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
• kunna använda webbresurser och verktyg (som korpusar och konkordanser) för en mindre studie samt redovisa sina resultat muntligt och skriftligt

Kunskapskontroll sker genom ett mindre självständigt arbete över ett valfritt eller förlagt ämne inom rysk grammatik (ca 3–5 sidor) och ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Skriftlig språkfärdighet 5 hp
Kursen ger goda färdigheter i att i skrift tillämpa ryska språkets formlära och syntax. Intensiv träning i att tala och uppfatta ryska. Översättning från svenska till ryska samt fri skrivning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• argumentera för eller emot en ståndpunkt i skrift
• översätta något mer avancerade texter från svenska till ryska
• utforma egna texter av olika karaktär

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 3: Muntlig språkfärdighet 5 hp
Kursen innehåller intensiv träning i att tala och uppfatta ryska.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
• kunna oförberett hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språkområdet, såväl i den vardagliga, som den offentliga sfären
• kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
• nyanserat kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film
• kunna argumentera för eller emot en ståndpunkt i tal

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen.

Undervisning

Undervisning består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.