Kursplan för Ryska C112

Russian C112

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ryska G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-03-20
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Ryska B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för det ryska språkets framväxt och vidare utbredning genom historien
• med relevant vetenskaplig terminologi kunna analysera ryska texter av olika genrer

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1: Ryska språkets framväxt 7,5 hp

Kursen skall ge en övergripande förståelse av det ryska språkets plats inom den indoeuropeiska språkfamiljen samt ge grundläggande kunskaper om de språkhistoriska skeenden som lett fram till dagens ryska.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
• kunna nämna några språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
• kunna redogöra för det ryska språkets plats inom de slaviska språken och inom den indoeuropeiska språkgruppen
• kunna redogöra för den språkliga situationen i det östslaviska området under medeltiden
• kunna redogöra för några av de viktigaste fornkyrkoslaviska och fornryska litteraturminnesmärken
• kunna redogöra för några viktiga ljudförändringar som har lett till de moderna slaviska språken i allmänhet och det moderna ryska språket i synnerhet
• kunna förklara många språkliga företeelser i dagens ryska ur ett historiskt perspektiv
• självständigt utföra en studie över ett välavgränsat ämne i rysk språkhistoria samt presentera den muntligt och i skrift.

Kunskapskontroll sker genom ett mindre självständigt arbete över ett valfritt ämne med anknytning till den ryska språkhistorien (ca 2–5 sidor) och ett skriftligt slutprov.

Delkurs 2: Text, 7,5 hp (obligatorisk - 3,5 hp och fritt vald - 4 hp)

Läsning av originaltexter på ryska med fördjupade utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Översättning av textavsnitt från ryska till svenska och diskussioner av texterna på ryska. Kursen omfattar 450 normalsidor rysk text (större delen skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text), varav 150 sidor läses inom undervisningen och 300 sidor fritt efter samråd med läraren. De senare skall vara ur minst tre olika källor och representera tre olika tidsepoker (t.ex. 1800-tal, början av 1900-taletet, slutet av 1900-/början 2000-talet), högst 100 sidor får vara facktext.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha utökat sitt ryska ordförråd väsentligt jämfört med föregående nivå
• på ryska kunna analysera ryska texter innehållsmässigt och språkligt, även på ryska
• ha stor säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel
• utan svårighet kunna läsa olika typer av rysk text

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov. Fritt vald text tenteras muntligt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på delkurser motsvarande mer än hälften av kursens poäng.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.