Kursplan för Tyska D, självständigt arbete

German D: Degree Project

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 5TY036
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2013-04-24
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 35, 2013
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
i tysk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med skärpta krav på ett
vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska
studenten uppnå följande:
- förtrogenhet med ett ämnesområde
- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
- god förmåga till informationssökning inom tysk språk- resp. litteraturvetenskap
- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en
analys och i presentationen av forskningsresultat
- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig
framställning

Innehåll

Ett självständigt arbete över ett tema inom tysk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på tyska omfattande ca 25 sidor.

Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Examination

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D1 som delkurs Examensarbete, 15 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.