Kursplan för Tyska D: Retorikforskning, textlingvistik och samtalsanalys

German D: Rhetoric, Text Linguistics and Dialogue Analysis

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5TY037
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2013-04-24
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 04, 2014
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

• kunna redogöra för centrala begrepp och viktiga resultat inom
retorikforskning, textlingvistik och samtalsanalys
• kunna använda dessa begrepp och resultat vid analysen av skriftlig och
muntlig kommunikation
• vara medveten om att skriftliga texter och samtal alltid måste
analyseras mot bakgrund av den föreliggande politiska och kulturella
kontexten
• kunna reflektera över egna texter och deras funktion i olika
kommunikativa sammanhang
• kunna reflektera över egna bidrag i samtal och deras kommunikativa
funktion

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, där de aktuella forskningsområdena gås igenom och illustreras i praktiska analyser och övningar.

Examination

Fortlöpande examination, mindre skiftliga och muntliga analysuppgifter, avslutande skriftlig uppgift.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D2 som delkurs Retorikforskning, textlingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.