Kursplan för Tyskspråkig litteratur och kultur efter 1945

German Literature and Culture after 1945

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5TY038
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2013-04-24
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 02, 2014
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
  • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

• ha god kännedom om den tyskspråkiga litteraturen från 1945 och framåt
• vara förtrogen med några viktiga teorier och forskningsprojekt inom
forskningsområdet ’Cultural studies’
• ha god kännedom om det litterära systemet i de tyskspråkiga länderna
(förlagsväsen, litterära priser, pressens litteraturkritik etc.)
• ha insikter i svensk-tyska kulturkontakter (översättningar, reception av
litteratur inklusive dramatik på svensk resp. tysk teater etc.)

Innehåll

I seminarier behandlas den tyskspråkiga efterkrigslitteraturen som del av ett kulturellt system.

Examination

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillgodoräknas i Tyska D2 som delkurs Tyskspråkig litteratur och kultur efter 1945, 7,5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.